Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-01/03-01/351
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 03.12.2003
Utvrdivanje predujma poreza na dohodak od imovine
Na upit Porezne uprave, Područni ured Zagreb, Ispostava Zagreb VI - za poreze gradana u vezi s načinom utvrdivanja dohotka od imovine i utvrdivanjem predujma poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava, u nastavku dajemo sljedeće mišljenje.
1. Člankom 23. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02 i 163/03) propisano je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra razlika izmedu primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima.
Člankom 23. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da kod dohotka na temelju najma i zakupa pokretnina i nekretnina priznaju se izdaci u visini 30 % od ostvarene najamnine ili zakupnine.
Člankom 37. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se kod dohotka od imovine ostvarenog od najamnine i zakupnine predujmovi poreza plaćaju prema rješenju Porezne uprave i to do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Pri utvrdivanju predujma poreza ne uzima se u obzir osobni odbitak poreznog obveznika. Predujam poreza na dohodak plaća porezni obveznik po postupku i na način iz članka 35. istoga Zakona, a po stopi 15 %.
Utvrdeni preduj am poreza smatra se konačnim porezom, pa porezni obveznik za ovaj dohodak ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu.
Člankom 25. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da porezni obveznik koji dohodak od imovine ostvaruje izdavanjem u najam ili zakup nekretnina a obveznik je poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, utvrduje dohodak u skladu sa člancima od 18. do 22. ovoga Zakona.
2. Člankom 2. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95 do 73/00) i člankom 29. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 60/96 do 58/03) propisano je da se poduzetnikom u smislu navedenoga Zakona, smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda. Poduzeće, u smislu Zakona, obuhvaća gospodarsku ili drugu djelatnost poduzetnika.
Člankom 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da poduzetnik čija godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su, prema članku 11. ovoga Zakona, oslobodene od poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 85.000,00 kuna, ne plaća porez na dodanu vrijednost, nema pravo na iskazivanje poreza na izdanim računima i ne može odbiti porez koji mu zaračunaju ostali poduzetnici.
Člankom 22. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da poduzetnik iz stavka 1. ovoga članka može od Porezne uprave do kraja godine zatražiti da se od njega u sljedećoj kalendarskoj godini ne primjenjuju odredbe stavka 1. ovoga članka. Porezna uprava to utvrduje rj ešenj em a to ga rj ešenj e obvezuj e narednih pet kalendarskih godina.
Sukladno navedenim odredbama proizlazi da je porezni obveznik iz članka 15. stavak 1. do 4. Zakona o porezu na dohodak obveznik poreza na dodanu vrijednost ako je u jednoj kalendarskoj godini ostvario prihode više od 85.000,00 kuna skladu sa člankom 2. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost,.
3. Slijedom navedenoga proizlazi da porezni obveznik koji je obveznik poreza na dohodak prema članku 15. stavak 1. do 4. Zakona o porezu na dohodak i taj dohodak utvrduje na temelju propisanih poslovnih knjiga i evidencija a obveznik je poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dohodak od imovine ostvaren od izdavanja u najam ili zakup nekretnina takoder utvrduje u skladu sa člancima od 18. do 22. Zakona o porezu na dohodak odnosno dohodak utvrduje na temelju propisanih poslovnih knjiga i evidencija.
Ako porezni obveznik iz članka 15. stavak 1. do 4. Zakona o porezu na dohodak, ostvareni dohodak utvrduje na temelju poslovnih knjiga a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dohodak od imovine ostvaren od izdavanja u najam ili zakup nekretnina utvrduje u skladu sa člancima 37. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak i 44. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 140/03), odnosno kao porez po odbitku.
Medutim, č1ankom 25. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da porezni obveznik koji dohodak od imovine ostvaruje izdavanjem u najam ili zakup nekretnina, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, može na vlastiti zahtjev utvrdivati dohodak u skladu sa č1ancima od 18. do 22. navedenoga Zakona odnosno može na vlastiti zahtjev dohodak utvrdivati na temelju propisanih poslovnih knjiga.
Povratak na prethodnu stranicu