Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-01/02-01/62
Urudžbeni broj:513-07/01-2
Zagreb, 15.02.2002
Priznati izdaci kod ostvarivanja dohotka od imovine
Gospodin A poslao nam je dopis u kojem traži tumačenje u svezi priznavanja troškova amortizacije, naknade za slivne vode, komunalne naknade, zajedničko održavanje i drugo kod utvrđivanja dohotka od iznajmljivanja poslovnog prostora, a u slučaju da se poslovni prostor ne koristi. Porezni obveznik navodi da se nalazi u sustavu poreza na dodanu vrijednost.
Odredbom članaka 25. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» broj 127/00) propisano je da porezni obveznik koji dohodak od imovine ostvaruje izdavanjem u najam ili zakup nekretnina a obveznik je poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine« broj 47/95 do 73/00) utvrđuje dohodak u skladu s člancima 18. do 22. Zakona o porezu na dohodak, to jest dohodak se utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija. Podaci u poslovne knjige unose se na temelju uredne i vjerodostojne dokumentacije.
Kao poslovni izdaci mogu se priznati samo oni izdaci za koje postoji uredna isprava i koji su izravno vezani uz ostvarenje primitaka.
Iz zakonskih odredbi razvidno je da porezni obveznik koji je u sustavu poreza na dodanu vrijednost porez na dohodak od imovine utvrđuje na temelju podataka iskazanim u poslovnim knjigama. Izdaci za amortizaciju priznaju se smo ako se prostor i oprema nalazi u Popisu dugotrajne imovine. U izdatke priznaju se i izdaci u svezi s korištenjem poslovnog prostora kao što su tekuće održavanje, izdaci za utrošenu energiju i ostale komunalne usluge.
Temeljem odredbe članka 65. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» broj 127/2002) porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od imovine podnose prijavu u registar poreznih obveznika u roku od osam dana od dana početka obavljanja djelatnosti odnosno početka ostvarenja primitaka. Također porezni obveznici su dužni pri prestanku ostvarivanja dohotka od imovine nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti prijavu o prestanku obavljanja djelatnosti i ostvarivanja dohotka u roku od osam dana.
Iz navedenog slijedi da obveznik poreza na dohodak od imovine nema pravo na troškove poslovnog prostora dok prostor nije iznajmljen, odnosno dok ne obavlja djelatnost iznajmljivanja.
Povratak na prethodnu stranicu