Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/03-01/116
Urudžbeni broj:513-07/04-3
Zagreb, 16.02.2004
Knjiženje zemljišta u poslovnim knjigama obrtnika građevinske djelatnosti
U svezi upita gospodina "A" u svezi s načinom knjiženja kupljenog zemljišta za gradnju višestambenog ili višeposlovnog objekta, komunalnog doprinosa, priključenja objekta na vodu, plina, kanalizacije i električne energije,
budući da je djelatnost navedenog poreznog obveznika izgradnja i prodaja novih nekretnina, u nastavku odgovaramo:
Člankom 18. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02 i 163/03), propisano je da je dohodak od samostalnih djelatnosti razlika izmedu poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju. Stavkom 2. istog članka propisano je da se poslovnim primicima smatraju sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku u okviru njegove samostalne djelatnosti pritekla u poreznom razdoblju, a utvrduju se prema njihovoj tržišnoj vrijednosti.
Člankom 18. stavak 7. Zakona o porezu na dohodak propisano je da su poslovni izdaci svi odljevi dobara poreznog obveznika tijekom poreznog razdoblja u cilju stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka. U poslovne izdatke poreznih obveznika koji
obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 1., 2. i 3. Zakona ulaze oni izdaci koji su neposredno vezani za obavljanje djelatnosti.
Člankom 20. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se u popis dugotrajne imovine unose stvari i prava ako njihova nabavna cijena premašuje 1.000,00 kuna i ako je njihov vijek trajanja dulji od godinu dana. Amortizaciji ne podliježu zemljišta, šume i slična obnovljiva prirodna bogatstva, financijska imovina, spomenici kulture te umjetnička dijela prema odredbama članka 1. stavak 3. Pravilnika o amortizaciji.
Slijedom navedenog, porezni obveznik kupljeno zemljište za gradnnu stambenog ili poslovnog objekta, plaćeni komunalni doprinos i plaćena priključenja objekta na vodu, plin, kanalizaciju i električnu energiju knjiži kao izdatak u Knjigu primitaka i izdataka jer se u ovom slučaju ne radi o nabavi zemljišta koje bi trebalo biti evidentirano u Popisu dugotrajne imovine, već o zemljištu koje de nakon završetka gradnje zajedno s izgradenom nekretainom biti namijenjeno prodaji te se kao takvo evidentira u izdatak u trenutku nabave (plaćanja).
Povratak na prethodnu stranicu