Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-20/03-01/195
Urudžbeni broj:513-07/03-2
ZAGREB, 17.12.2003
Izuzimanje nekretnine iz obrta i oporezivanje dohotka od imovine
U svezi upita autoprijevoznika "A" o načinu iznošenja nekretnine iz Popisa dugotrajne imovine obrta i iznajmljivanja apartmana, u nastavku odgovaramo:
Vlasnik obrta u Popisu dugotrajne imovine ima apartman koji nije koristio u poslovne svrhe niti je obračunavao amortizaciju. Isti bi iznio iz imovine obrta i prenio pravo korištenja i raspolaganja bez naknade na suprugu koja bi ga iznajmljivala. Budući da je prilikom nabave apartmana plaćen porez na promet nekretnina, porezni obveznik pita da Ii kod prijenosa vlasništva ponovo treba platiti porez, da Ii supruga, koja je u mirovini, mole iznajmljivati apartman, a da pri tome ne izgubi pravo na mirovn te da Ii treba plaćati porez na kuće za odmor.
Člankom 31. stavkom 15. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 140/03 i 188/03) propisano je da u slučaju prodaje (otudenja) ili izuzimanja stvari koja se vode u Popisu dugotrajne imovine u poslovne primitke ulaze primici ostvareni od prodaje i1i izuzimanja (prema tržišnoj cijeni), a u poslovne izdatke ulazi preostala knjigovodstvena vrijednost tih stvari utvrdena na kraju mjeseca otudenja. Prema č1anku 36. stavku 2. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) tržišnom cijenom smatra se ona c ena koja bi se mogla postići u uobičajenom poslovnom prometu.
Člankom 13. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da porez na promet nekretnina pri nasljedivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaju bračni drug, potomci i preci te posvojenici umrlog ili darovatelja.
Člankom 23. stavcima 1. i 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02, 163/03) propisano je da se dohotkom od imovine smatra razlika izmedu primitaka po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima. Izdaci potrebni za ostvarivanje dohotka od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna pristojba utvrduju se u visini 50% od ostvarene najamnine. Prema članku 37. Zakona o porezu na dohodak kod dohotka od imovine ostvarenog iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima iz članka 23. stavka 1. i 3. ovoga Zakona, predujam poreza obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatitelj dohotka, odnosno sam porezni obveznik (kod izravnog iznajmljivanja), pri svakoj naplati najamnine i istodobno s naplatom, od ukupne naknade umanjene za priznate izdatke, primjenom stope od 15%, bez prava na osobni odbitak poreznog obveznika. Utvrdeni predujam poreza smatra se konačnim porezom, pa porezni obveznik za ovaj dohodak ne mole podnijeti poreznu prijavu.
Člankom 35. stavcima 1. i 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) propisano je da se kućom za odmor smatra svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski te da porez na kuče za odmor plačaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.
Povratak na prethodnu stranicu