Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/03-01/274
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 17.11.2003
Utvrđivanje dohotka od otuđenja nekretnina
Na upit osobe "A", podliježe li obvezi plaćanja poreza na dohodak od samostalne djelatnosti odnosno poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava ako je zajedno s rođacima otuđila 5-6 parcela u razdoblju od pet godina i to nekretnine koje je kao suvlasnik stekla nasljeđivanjem prije 20-tak godine, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 23. stavak 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj: 127/00, 150/02 i 163/03) dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se i dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos uz naknadu.
Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava prema članku 23. stavak 6. i 7. Zakona, ne oporezuje se ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavnim članovima njegove uže obitelji, ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon tri godine od dana nabave, ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji te između razvedenih bračnih drugova te ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka te nasljeđivanjem nekretnina i imovinskih prava.
Prema članku 15. stavak 1. Zakona obrtničkom djelatnošću smatra se i prodaja više od tri nekretnine ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina, dok prema članku 16. Zakona, dohodak od samostalne djelatnosti porezni obveznik rnože ostvarivati sam, kao supoduzetnik ili u nekom drugom obliku sudjelovanja u dohotku od samostalne djelatnosti.
Shodno navedenom, dohodak od otuđenja nekretnina ne oporezuje se ako je otuđenje nekretnina u neposrednoj svezi s nasljeđivanjem, a kako iz upita proizlazi da se prodaju nekretnine koje su stečene nasljeđivanjem neće se utvrđivati dohodak od imovine i

imovinskih prava temeljem otuđenja nekretnina. Nadalje, kako se navodi u upitu da je u razdoblju od pet godina prodano više od tri nekretnina iste vrste, porezna obveznica obveznik je plaćanja poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti ijo_pbrtničke djelatnosti ako prodaje više od tri nekretnina iste vrste u razdoblju od pet godina.
Povratak na prethodnu stranicu