Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/03-01/966
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 20.11.2003
Porezne obveze u svezi s naslijeđenim obrtom
Na upit odvjetnika ¸"A" u svezi s obvezama poreza na dohodak u slučaju nasljeđivanja obrta nakon smrti vlasnika obrta i poreznim dugom koji je nastao iz poslovanja obrta u nastavku dajemo sljedeće mišljenje.
Člankom 2. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 140/03) propisano je da je porezni obveznik i nasljednik za sve porezne obveze koje proistječu iz dohotka što gaje ostavitelj ostvario do svoje smrti, pa ima obvezu u ime i za račun ostavitelja podmiriti dospjele obveze do vrijednosti naslijeđene imovine, može podnijeti njegovu godišnju poreznu prijavu i ispuniti druge zakonom propisane obveze. Ako nasljednik ne podnese poreznu prijavu ostavitelja, dohodak ostavitelja utvrđuje Porezna uprava procjenom. Nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka.
Člankom 22. stavak 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da univerzalni pravni sljednik u cijelosti preuzima pravni položaj pravnog prednika, osim obveza po osnovi izrečenih novčanih kazni pravnom predniku.
Člankom 22. stavak 2. Općeg poreznog zakona propisano je da su nasljednici dužni platiti obveze iz porezno-dužničkog odnosa do visine vrijednosti naslijeđene imovine, osim obveza po osnovi izrečenih novčanih kazni ostavitelju.
U smislu Općeg poreznog zakona, porezno-dužnički odnos je dio porezno-pravnog odnosa u kojem sudionici porezno-dužničkog odnosa ostvaruju svoja prava i obveze.

Člankom 35. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 140/03) propisano je da za poslovnu godinu iza koje slijedi nastavak poduzetničkog poslovanja dohodak se utvrđuje prema člancima od 18. do 22. Zakona o porezu na dohodak i članku 31. ovoga pravilnika odnosno kao razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka za koje je potrebno voditi propisane poslovne knjige i evidencije.
Slijedom navedenoga proizlazi da osobe koje su naslijedile obrt nakon smrti vlasnika nasljeduju prava i obveze koje proizlaze iz poslovanja obrta. Što znači da nasljednici obrta nasljeđuju odnosno preuzimaju porezni dug proizašao iz poslovanja obrta osim dugovanja s osnove izrečenih novčanih kazni ostavitelju. Napominjemo da su osobe koje su naslijedile obrt nakon smrti vlasnika dužne platiti dospjele obveze samo do visine vrijednosti naslijeđene imovine. Ako osobe koje su naslijedile obrt nastave obavljati poduzetničku djelatnost obvezne su dohodak utvrđivati na temelju poslovnih knjiga i propisanih evidencija.
Povratak na prethodnu stranicu