Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/03-01/729
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 23.09.2003
Obračun autorskog honorara
Na upit Vatrogasne zajednice Grada Gline u svezi s obračunom poreza na dohodak i doprinosa na honorar koji se isplaćuje profesoru i kapelniku glazbe koji vodi i koncertira puhačkim Orkestrom Grada Gline te da li se radi o umjetničkom djelu s obzirom daje osoba učlanjena u Hrvatsku Udrugu orkestralnih i komornih umjetnika u nastavku dajemo sljedeće mišljenje.
Člankom 15. stavak 4. točka 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00 i 150/02) propisano je da se drugim samostalnim djelatnostima smatraju povremene samostalne djelatnosti kao što su povremene autorske djelatnosti znanstvenika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, športskih sudaca i delegata te druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu djelatnost ili nesamostalni rad.
Člankom 18. stavak 12. Zakona o porezu na dohodak propisano je da fizičkim osobama koje ostvaruju dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 3. ovoga Zakona poslovni izdaci priznaju se u visini 25% od ostvarenih primitaka i taj dohodak je osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja prema Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02).
Iznimno, fizičkim osobama koje kao znanstvenici, umjetnici, stručnjaci, novinari i drugi u okviru djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 3. ovoga Zakona, ostvaruju autorske naknade, poslovni izdaci priznaju se u visini 40% od ostvarenih primitaka i za te naknade ne postoji obveza obračunavanja doprinosa za obvezna osiguranja.

Člankom 43. stavak 6. Pravilnika porezu na dohodak propisano je da se autorskim naknadama, kod kojih se priznaju izdaci u visini 40% od ostvarenih primitaka, smatraju svi primici ostvareni kao naknade za korištenje ili za pravo na korištenje bilo kojeg autorskog prava na književno, umjetničko ili znanstveno djelo, patent, zaštitni znak, nacrt, model, plan, tajne formule ili postupka, kao i obavijesti o industrijskom, komercijalnom ili znanstvenom iskustvu, a po posebnom zakonu, pod uvjetom da se ne ostvaruju u okviru samostalnih djelatnosti iz članka 15. stavka 1., 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak.
Stručnjacima i drugim fizičkim osobama smatraju se one osobe koji su u okviru povremene samostalne djelatnosti autori tvorevina s područja književnosti, znanosti, umjetnosti i drugih područja stvaralaštva a koje tvorevine se smatraju autorskim djelima u skladu sa Zakonom o autorskom pravu (Narodne novine, broj 99/99-pročišćeni tekst, 76/99 i 67/01).
Člankom 8. Zakonom o autorskom pravu propisano je da je autor djela onaj tko je djelo stvorio. Autorom se smatra osoba čije je ime i prezime ili pseudonim na djelu označen, dok se protivno ne dokaže.
Člankom 9. Zakonom o autorskom pravu propisano je da autor zbirke autorskih djela je osoba koja je takvu zbirku sastavila. Autor prijevoda, a i prilagođenoga, glazbeno obrađenoga ili na drugi način prerađenog autorskoga djela, jest osoba koja je to djelo prevela, prilagodila, glazbeno obradila ili na drugi način preradila.
Ako umjetnici i članovi umjetničkih strukovnih udruga obavljaju povremenu
samostalnu djelatnost te ostvaraju primitke po toj osnovi i ako ta isporučena djela imaju svojstvo autorskog djela prema propisima o autorskom pravu ili umjetničkog djela prema propisima o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva ti primici su izuzeti od obračunavanja i plaćanja obveznih doprinosa u skladu sa člankom 9.
stavak 3. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja.
Slijedom navedenoga i iz predmetnog upita proizlazi da se naknade koje Grad Glina isplaćuje profesoru i kapelniku glazbe koji vodi i koncertira puhačkim orkestrom mogu smatrati autorskim honorarom. Međutim, isplatitelj dohotka dužan je voditi računa imaju li ti primici odnosno isporuke svojstvo autorskog ili umjetničkog djela ili ne.
Povratak na prethodnu stranicu