Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/02-01/774
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 30.09.2002
Isplate naknada inozemnim poreznim obveznicima
Od Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, primili smo upit koji se odnosi na oporezivanje naknada isplaćenih u tuzemstvu inozemnim poreznim obveznicima odnosno rezidentima Velike Britanije, Poljske i Slovenije. Iz upita proizlazi da je Hrvatska obrtnička komora (u daljnjem tekstu: "HOK") potpisala s Europskom zakladom za obrazovanje okvirni ugovor o suradnji na području strukovnog obrazovanja. S tim u svezi ta je Zaklada osnovala opservatorij za Republiku Hrvatsku koji djeluje u okviru HOK-a. Navedena Zaklada angažira po ugovoru o djelu strane stručnjake, rezidente spomenutih država, koji su specijalizirani za određena područja strukovnog obrazovanja i koji za obavljeni posao ostvaruju određene honorare. U svezi s obvezama oko oporezivanja ostvarenih honorara odgovaramo.
U predmetnim slučajevima strani stručnjaci će obavljati djelatnost koja se u skladu s odredbama članka 15. stavka 4. točke 3. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00.) smatra drugom samostalnom djelatnosti koju porezni obveznici povremeno obavljaju uz neku osnovnu djelatnost ili nesamostalni rad, od koje ostvarena naknada podliježe porezu na dohodak prema odredbama članka 19. stavka 12. istog Zakona. Prema tome, dohodak se utvrđuje od naknade umanjene za izdatke u visini 25% od ostvarenih primitaka, a predujam poreza utvrđuje se od dohotka primjenom porezne stope od 35% i smatra se konačno utvrđenim porezom na godišnjoj razini, prema odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak.
S obzirom da Republika Hrvatska nema sa Republikom Slovenijom u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak, HOK je obvezan kod isplate naknade (honorara) stručnjaku koji je rezident te države, postupiti na naprijed opisani način.
U dijelu koji se odnosi na isplate naknada rezidentima Velike Britanije i Poljske odgovaramo:

U skladu s člankom 140. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 41/01.-pročišćeni tekst) međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona.
Budući da će HOK isplate obavljati i rezidentima Velike Britanije i Poljske, a da Republika Hrvatska primjenjuje s Velikom Britanijom Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu (preuzet, Narodne novine" broj 53/91.) odnosno s Republikom Poljskom Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu ("Narodne novine" broj 13/95.), to njihove odredbe imaju prednost pred odredbama tuzemnog Zakona.
U skladu s člankom 14. stavkom 1. Sporazuma s Ujedinjenim Kraljevstvom Velike Britanije i Sjeverne Irske i člankom 14. Ugovora s Republikom Poljskom, dohodak što ga ostvari rezident države ugovornice od profesionalnih djelatnosti ili drugih samostalnih djelatnosti oporezuje se samo u toj državi, osim iznimno u slučajevima predviđenim u stavku 2. odnosno stavku 1. pod a. i b. tih članaka. Prema stavku 3. odnosno 2. članka 14. spomenutih ugovora izraz "profesionalne djelatnosti" uključuje posebno samostalne znanstvene, književne, umjetničke, obrazovne ili nastavne djelatnosti i druge propisane samostalne djelatnosti.
Prema tome, dohodak što ga od profesionalnih samostalnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj ostvare inozemni porezni obveznici- rezidenti Velike Britanije i Poljske, oporezuje se samo u tim državama.
Međutim, podsjećamo na odredbe članka 55. stavka 3. do 12. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 54/01.), a napose na obvezu inozemnih poreznih obveznika da u trenutku isplate dostave tuzemnim isplatiteljima ovjerovljeni obrazac Zahtjeva za umanjenjem porezne obveze, izuzimanjem od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na ______ prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i _______ - Obrazac Ostali dohodak, ovjerovljen pri poreznom tijelu navedenih država čiji su ti inozemni porezni obveznici rezidenti.
Ako pak inozemni porezni obveznici u trenutku isplate dohotka ne dostave tuzemnim isplatiteljima ovjerovljeni obrazac Zahtjeva, tuzemni isplatitelji su obvezni pri isplati dohotka primijeniti odredbe tuzemnog Zakona, odnosno postupiti prema članku 19. stavku 12. i članku 36. stavku 2. Zakona o porezu na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu