Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/02-01/615
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 17.07.2002
Obračun poreza na dohodak i poreza na dodanu vrijednost
U svezi s vašim upitom o poreznim obvezama poreza na dohodak i poreza na dodanu vrijednost u slučaju kada se radi o obrtnicima koji imaju registriranu djelatnost i uz to obavljaju i neku drugu povremenu samostalnu djelatnost, a za koje prema vašim tvrdnjama isplatitelji naknada po ugovorima o djelu različito postupaju, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), poduzetnik, a time i možebitni porezni obveznik je pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.
Kod osoba koje obavljaju obrtničku djelatnost i uz to povremenu samostalnu djelatnost, poduzetničkom djelatnosti u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, smatra se njihova ukupna djelatnost. Ako ove osobe obavljajući isporuke u okviru svoje poduzetničke djelatnosti ostvaruju primitke veće od 85.000,00 kuna, obveznici su poreza na dodanu vrijednost prema odredbi članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona, za sve isporuke u okviru svoje poduzetničke djelatnosti koje podliježu oporezivanju što u konkretnom slučaju znači po osnovi obrtničke djelatnosti i po osnovi druge povremene djelatnosti koju samostalno obavljaju. Prema tome, porezni obveznik je isporučitelj odnosno izvršitelj usluge, a ne isplatitelj naknade za obavljene usluge i Porezna uprava će dužni iznos poreza na dodanu vrijednost naplatiti od poreznog obveznika-izvršitelja usluge.
Međutim, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 127/00). osobe koje obavljaju obrtničke djelatnosti, utvrđuju dohodak na način propisan odredbama članka 18. do 22. Zakona, a predujam poreza na dohodak plaćaju prema rješenju Porezne uprave. Ako te osobe osim obrtničke djelatnosti obavljaju i drugu povremenu samostalnu djelatnosti iz članka 15. stavak 4. točka 3. Zakona, obveza je dohodak od te djelatnosti utvrđivati na način propisan odredbom članka 18. stavak 12. Zakona, a predujam poreza plaća se po odbitku kako je to propisano u članku 36. Zakona.
To znači da se za razliku od poreza na dodanu vrijednost, porez na dohodak ne mora utvđivati na jednak način u slučajevima kada porezni obveznik dohodak ostvaruje iz više izvora odnosno djelatnosti. Pri tome je u svakom
konkretnom slučaju potrebno utvrditi radi li se stvarno o dohotku koji se ostvaruje
iz više izvora odnosno djelatnosti.
Povratak na prethodnu stranicu