Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/04-01/1612
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 25.11.2004
Oporezivanje nagrada dodijeljenih znanstvenicima u inozemstvu
Od "A" primili smo upit klasa: 410-01/04-01/0041, Ur.broj: 533-03-04-02 datiran sa 22. listopada 2004. godine, a koji se odnosi na porezni tretman nagrade koju fizička osoba dobije iz inozemstva za znanstveno djelo poslano na međunarodni natječaj i s tim u vezi pitanje tehnike oporezivanja. Nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 6. stavak 2. točka 2.1.5. i točka 2.6. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge, a između ostalih ni državne nagrade i nagrade jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave, a ni primici ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima i igrama na sreću.
Državne nagrade te postupak i način njihove dodjele propisane su posebnim tuzemnim zakonima i to za određena područja djelatnosti (znanost, šport, kultura, humanitarni rad i druga) i samo pod uvjetima i na način propisan tim zakonima mogu se smatrati državnim nagradama te isplatiti fizičkim osobama bez obveze obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak i prireza.
I nagrade jedinica područne (regionalne) samouprave i lokalne uprave moguće je u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak isplatiti bez obveze obračuna i uplate poreza na dohodak, samo ako se dodjeljuju po posebnim propisima tih jedinica.
Odredbama članka 6. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primici iz stavka 2. članka 6. toga Zakona koji su u svezi s ostvarivanjem dohotka iz članka 10. stavka 2. istog Zakona, smatraju oporezivim dohotkom.

U skladu sa navedenim odredbama Zakona o porezu na dohodak neoporezivim primicima ostvarenim na nagradnim natječajima ili natjecanjima smatraju se samo oni primici koji nisu ostvareni u okviru samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada fizičke osobe odnosno na onim natječajima i natjecanjima na kojima je sudjelovanje i osvajanje nagrada omogućeno svim fizičkim osobama neovisno o njihovim djelatnostima, zvanju, zanimanju, obrazovanju i slično.
Navedeno nije slučaj i sa natječajima iz područja znanosti, jer na tim natječajima sudjeluju znanstvenici koji se bave znanstvenim radom ili u okviru nesamostalnog rada ili u okviru samostalne djelatnosti.
Zbog navedenog, a i obzirom na činjenicu da se nagrade osvojene na međunarodnim natječajima ne mogu smatrati ni državnim nagradama u smislu prethodno navedenog te da se iz upita zaključuje da nagrade osvajaju znanstvenici koji se smatraju tuzemnim poreznim obveznicima, po toj osnovi treba utvrditi dohodak koji u tuzemstvu podliježe oporezivanju prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.
Budući da se radi o nagradama osvojenim na natječajima u inozemstvu, proizlazi da se radi o dohotku ostvarenom izravno u inozemstvu, iz kojega je u obvezi obračuna i uplate poreza na dohodak i prireza fizička osoba koja je nagradu osvojila.
Način utvrđivanja dohotka i predujma poreza na dohodak i prireza iz inozemnih nagrada ovisi o okolnostima pod kojima fizička osoba obavlja znanstvenu djelatnost, pa se dakle taj dohodak može smatrati dohotkom od nesamostalnog rada ili dohotkom od samostalne djelatnosti (trajne ili druge povremene).
Ako je znanstvenik ostvario nagradu za znanstveno djelo koje je stvoreno u okviru druge samostalne djelatnosti iz članka 15. stavak 4. točka 3. Zakona o porezu na dohodak, a što je čest slučaj, ima i obvezu obračuna i uplate predujma poreza na dohodak i prireza po odbitku, na način propisan odredbama članka 18. stavak 12. Zakona o porezu na dohodak. Obračun i uplata poreza na dohodak i prireza obavlja se istodobno s ostvarivanjem primitka.
Porezni je obveznik po isteku poreznog razdoblja obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu po osnovi dohotka ostvarenog izravno iz inozemstva u skladu s odredbama članka 31. stavci 1., 2, i 5. Zakona o porezu na dohodak. Ako je u poreznom razdoblju iz inozemnog dohotka platio u inozemstvu porez koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, inozemni porez uračunava se u godišnjem obračunu poreza i prireza u tuzemni porez na dohodak i to prema odredbama članka 30. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak i odredbama članka 63. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 140/03, 188/03,198/03).
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu