Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/04-01/170
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 19.02.2004
Dodjela stambenih kredita i subvencije za stambene kredite od banaka
Na vaš upit u vezi s eventualnim poreznim i drugim obvezama za javna davanja pri dodjeli stambenih kredita vašim djelatnicima odnosno pri subvencioniranju stambenih kredita koje će vašim djelatnicima odobriti poslovna banka, a i mogućnostima da u slučaju oporezivanja ti djelatnici ostvare povrat poreza, nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 11. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00, 150/02 i 163/03) propisano je da je dohodak od nesamostalnog rada razlika izmedu primitaka priteklih u poreznom razdoblju u skladu s odredbama članka 12. toga Zakona i izdataka nastalih u istom poreznom razdoblju u skladu s č1ankom 13. Zakona.
Primicima od nesamostalnog rada, smatraju se u skladu s člankom 12. stavkom 3. toga Zakona i primici koje poslodavac isplaćuje posloprimcima u svezi sa sadašnjim, pnjašnjim ili budućim radom, koji se umjesto u novcu daju u naravi. Primicima u naravi smatraju se i povoljnije kamate pri odobravanju kredita. Primitkom po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika izmedu ugovorene niže i stope kamate od 6% godišnje, osim kamata koje se daju ili subvencioniraju iz proračuna, ali ne zaposlenicima uprave.
Odredbama č1anka 13. stavka 2. i 3. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 140/03, 188/03 i 198/03) propisano je da se povoljnijim kreditima ne smatraju krediti koji se fizičkim osobama, osim zaposlenima u upravi, odobravaju iz proračuna ili subvencioniraju iz proračuna, bez obzira na uvjete pod kojima su odobreni, a zaposlenima u upravi smatraju se službenici i namještenici u tijelima državne uprave, tijelima područne (regionalne) uprave i tijelima jedinica lokalne samouprave, te drugim tijelima kojima se sredstva za rad u pretežitom dijelu osiguravaju iz proračuna.
Prema tome, navedene odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak ne mogu se primijeniti na službenike i namještenike Ministarstva obrane, radi čega proizlazi da se:
- u slučaju dodjele kredita uz kamatnu stopu od 4% godišnje, treba utvrditi primitak od nesamostalnog rada u naravi i to u visini 2% razlike u kamatama propisanim Zakonom o porezu na dohodak i ugovorenih kamata, a koji podliježe obračunu, obustavi i uplati propisanih doprinosa za obvezna osiguranja, poreza na dohodak i prireza,
- u slučaju davanja subvencija po kreditima koje su vaši zaposlenici dobili od poslovnih banaka, treba utvrditi primitak od nesamostalnog rada u novcu prema članku 12. stavak 1. točka 6. Zakona o porezu na dohodak i to u visini 2,5% iznosa subvencije na kredit poslovne banke, a koji podliježe obračunu, obustavi i uplati propisanih doprinosa za obvezna osiguranja, poreza na dohodak i prireza.
Zaposlenici koji će biti korisnici namjenskog stambenog kredita kojega će odobriti poslovna banka, a za koji de im poslodavac dati odredenu subvenciju, moći de na način i pod uvj etima propisanim odredbama članka 29. stavaka 10., 11. i 12. Zakona o porezu na dohodak
i članka 50. stavka od 19. do 25. Pravilnika o porezu na dohodak, koristiti osobni odbitak za rješavanje i poboljšanje stambenih prilika i to do iznosa 12.000,00 kuna godišnje. Ako će koristiti osobni odbitak za kamate, priznat će im se iznos stvarno plaćenih kamata poslovnhj banci u poreznom razdoblju. Dakle, sredstva dane subvencije ne mogu biti osnova za korištenje dijela osobnog odbitka za stambnne potrebe.
Zaposlenici koji će biti korisnici namjenskog stambenog kredita kojeg je odobrio poslodavac moći će na propisan način i pod propisanim uvjetima koristiti osobni odbitak za rješavanje ili poboljšavanje stambenih prilika. Ako će zaposlenici koristiti osobni odbitak za kamate, priznat će im se iznos plaćenih kamata poslodavcu, po stopi od 4% godišnje, a najviše do 12.000,00 kuna u poreznom razdoblju. Dakle, iznos obračunan kao razlika izmedu zakonom propisane lamatne stope na kredite i stvarno ugovorene kamatne stope na odobreni iznos namjenskog stambenog kredita, ne smatra se dijelom osobnog odbitka.
Povratak na prethodnu stranicu