Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/03-01/200
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagrbe, 04.02.2004
Izvršenje presude o isplati otpremnine i naknade za rad u nadzornom odboru
U svezi upita poreznog obveznika "A" d.d. Karlovac o nacinu obracuna
doprinosa, poreza i prireza na dohodak na otpremninu i naknadu za rad u nadzornom odboru
koje treba isplatiti zaposlenici prema presudi Opcinskog suda u Karlovcu, u nastavku
odgovaramo:
Na temelju pravomocne presude prema kojoj tuzenik "A" d.d. Karlovcc
tuziteljici treba isplatiti otpremninu i naknadu za rad u nadzornom odboru, traži se mišljenje u
svezi definiranja obveznika obracuna i uplate poreza i prireza za presudeni bruto iznos
naknade te da li isplacene zatezne kamate za zakašnjelu isplatu otpremnine i naknade
podlijezu terminu placa prema clanku 15. Pravilnika o porezu na dohodak i tko je tada
obveznik obracuna i uplate poreza i doprinosa. Takoder, postavlja se pitanje o nacinu
popunjavanja R-S obrasca, ID obrasca, IDD obrasca, potrebi izdavanja PK-2 kartice ili
potvrde o obracunanom i uplacenom porezu i prirezu na dohodak.
Clankom 33. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00,
150/02 i 163/03; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da predujam poreza na dohodak od
nesamostalnog rada obracunava, obustavlja i uplacuje poslodavac ili sam porezni obveznik.
Clankom 18. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 140/03,
188/03 i 198/03; u daljnjem tekstu Pravilnik) propisano je da je poslodavac i isplatitelj
dohotka koji ima obveze poslodavaa obvezan obracunati, obustaviti i na propisani uplatni
racun uplatiti predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada.
Prema odredbama clanka 27. Pravilnika, duznik poreza na dohodak je posloprimac.
Clankom 27. Opceg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02)
propisano je da tko je duzan obracunavati, obustavljati, uplacivati i prijavljivati porez u ime i
za racun druge osobe, solidarno jamci za taj dug. Prema tome, poslodavac je solidarni duznik
u postupku obracunavanja i placanja poreza na placu.
U svezi upita poreznog obveznika za definiranjem obveznika obracuna i uplate poreza
i prireza na presudeni bruto iznos naknade za rad u nadzomom odboru koji je tuziteljici i
isplacen u bruto iznosu, odgovaramo da Porezna uprava nema nadleznost tumacenja
donesenih sudskih presuda.
Ako poslodavac isplacuje posloprimcu placu sa zakašnjenjem, kamate isplacene po toj
osnovi do visine 6% smatraju se naknadom štete i ne podlijezu oporezivanju u skladu s
clankom 6. stavak 2. tocka 2. 5. Zakona (clanak 15. Pravilnika). Iz navedenog proizlazi, da
kamate koje je poslodavac obvezan isplatiti tuziteljici, a koje su obracunane po stopi višoj od
6%, podlijezu oporezivanju na nacin propisan odredbama c1anka 33. Zakona i c1anka 17.
Pravilnika.
Clankom 19. Pravilnika propisano je da poslodavac i osoba koja ima obveze
poslodavca iz clanka 8. Pravilnika te obveznik obracunavanja i placanja doprinosa iz clanka 4.
tocke 2., 3., 4., 5., 12., 13., 14. 4., 30., 35., 36. i 38. Zakona o doprinosima za obvezaa
osiguranja obvezan je sastaviti mjesecno «Izvješce o primicima od nesamostalnog rada,
obracunanom porezu, prirezu i doprinosima u _ mjesecu , godine» i dostaviti ga
ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu ili prebivalištu/ uobicajenom boravištu do 15.
dana u mjesecu za protekli mjesec.
Buduci da PK kartica nije više kod poslodavca, podatke o isplacenoj placi za
tuziteljicu treba dostaviti na obrascu PK-2 sukladno odredbama clanka 24. Pavilnika.
Nacin popunjavanja R-S obrasca propisan je Pravilnikom o sadrzaju obrasca R-S
(Narodne novine, broj 118/01, 2/02, 7/02, 16/02, 126/02, 158/02, 89/03 i 204/03), a prema
clanku 3. stavku 1. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim
doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (Narodne novine, broj 114/01 i
153/02), prikupljanje i obradu podataka obavlja Središnji registar osiguranika (REGOS).
Povratak na prethodnu stranicu