Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/03-01/1216
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 09.01.2004
Isplata plaća po sudskim presudama i izdavanje računa za obavljanje gospodarske djelatnosti jedinica lokalne i područne samouprave
U svezi upita poreznog obveznika "A" d.o.o. o načinu obračuna doprinosa, poreza i prireza na dohodak te kamata na plaće koje treba isplatiti zaposlenicima prema sudskim presudama, u nastavku odgovaramo:
Člankom 33. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02 i 163/03; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac ili sam porezni obveznik. Člankom 18. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 140/03, 188/03 i 198/03; u daljnjem tekstu Pravilnik) propisano je da je poslodavac i isplatitelj dohotka koji ima obveze poslodavca obvezan obračunati, obustaviti i na propisani uplatni račun uplatiti predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada.
Prema odredbama č1anka 27. Pravilnika, dužnik poreza na dohodak je posloprimac. Člankom 27. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da tko je dužan obračunavati, obustavljati, uplaćivati i prijavljivati porez u ime i za račun druge osobe, solidamo jamči za taj dug. Prema tome, poslodavac je solidami dužnik u postupku obračunavanja i plaćanja poreza na plaću.
Obračunana razlika poreza i prireza na dohodak i obveznih doprinosa iz plaće za posloprimce knjiže se u rashode poslovanja godine u kojoj su isplaćeni (rashodi poreza i doprinosa koji nisu ukalkulirani u godini na koju se odnose isplate plaća), bez obzira što posloprimci mogu ostvariti pravo na povrat preplaćenog poreza i prireza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi.
Ako poslodavac isplaćuje posloprimcu planu sa zakašnjenjem, kamate isplaćene po toj osnovi do visine 6% smatraju se naknadom štete i ne podliježu oporezivanju u skladu s člankom 6. stavak 2. točka 2. 5. Zakona (č1anak 15. Pravilnika). Iz navedenog proizlazi, da kamate koje je poslodavac obvezan isplatiti zaposlenicima, a koje su obračunane po stopi višoj od 6%, podliježu oporezivanju na način propisan odredbama članka 33. Zakona i č1anka 17. Pravilnika.
U svezi upita da li institucije državne uprave i lokalne samouprave moraju ispostavljati račune za gospodarsku djelatnost (iznajmljivanje zemljišta i poslovnih prostora) i kako provesti takve obveze kod zakupoprimca u poslovnim knjigama, u nastavku odgovaramo:
Člankom 13. Pravilnika o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 20/94 i 40/94 - ispravak) propisano je da knjiženje svake nastale poslovne promjene u sredstvima ili izvorima sredstava, prihodima, ili izdacima, može se obaviti samo na temelju knjigovodstvene isprave. Sadržaj knjigovodstvene isprave mora biti takav da nesumnjivo pokazuje nastalu poslovnu promjenu i da sadrži podatke za knjiženje, a člankom 14. propisano je da se obavljene knjigovodstvene promjene zasnivaju, u pravilu, na dokumentima, kao što su kupoprodajni ugovori i naredbe ili nalozi za izvršenje tih promjena. Iz navedenog proizlazi da za evidentiranje prihoda s osnove obavljanja gospodarske djelatnosti - iznajmljivanje poslovnih prostora, jedinice lokalne i područne samouprave ne moraju izdavati račune, a zakupoprimci će troškove najma knjižiti u poslovne rashode na temelju ugovora iz kojih je razvidna cijena najma.
Povratak na prethodnu stranicu