Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/03-01/1174
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 08.12.2003
Izvršenje presuda o isplati zaostalih plaća zaposlenika tvrtke
U svezi upita poreznih savjetnika o načinu isplate plaća zaposlenika tvrtke "A" prema presudama Općinskog suda u Crikvenici, u nastavku odgovaramo:
Zaposlenici tvrtke "A" podnijeli su tužbe Općinskom sudu u Crikvenici za isplatu zaostalih plaća u razdoblju od listopada 1995. do ožujka 1996. godine. U presudama Općinskog suda u Crikvenica utvrdeno je da je tvrtka "A" dužna zaposlenicima isplatiti odredeni neto iznos plaća uz zakonsku zateznu kamatu. Budući da je u svoti koju su zaposlenici potraživali prema podnesenim tužbama bio uključen i porez na dohodak, postoji dvojba na koji način obračunati i uplatiti porez na dohodak.
Člankom 33. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02 i 163/03) propisano je da predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac ili sam porezni obveznik. Člankom 18. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 140/03 i 188/03) propisano je da je poslodavac i isplatitelj dohotka koji ima obveze poslodavca obvezan obračunati, obustaviti i na propisani uplatni račun uplatiti predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada.
Prema odredbama èlanka 27. Pravilnika o porezu na dohodak, dužnik poreza na dohodak je posloprimac. Člankom 27. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da tko je dužan obračunavati, obustavljati, uplaćivati i prijavljivati porez u ime i za račun druge osobe, solidarno jamći za taj dug. Prema tome, poslodavac je solidarni dužnik u postupku obraèunavanja i plaćanja poreza na plaću.
U konkretnom sluèaju, Općinski sud u Crikvenici naložio je tuženiku tvrtki "A" da zaposleniku isplati točno odredeni iznos razlike neto plaće za svaki mjesec kao i ugovorenu naknadu za božićne blagdane te propisanu zakonsku kamatu za sve zakašnjele isplate. Sud u obrazloženju presude nije razmatrao navod prema kojem je u svoti potraživanja zaposlenika sadržan, u trenutku podnošenja tužbe, obračunani predujam poreza na dohodak.
Slijedom navedenoga, poslodavac je dužan postupiti sukladno donesenoj presudi. Dakle, polazeći od iznosa neto plaća, obraèunati predujam poreza na dohodak na poreznu osnovicu propisanu odredbama članka 33. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak i uplatiti na propisane račune.
Povratak na prethodnu stranicu