Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/03-01/823
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 15.09.2003
Porez na dohodak od nesamostalnog rada
Na upit gđe. "A" Splita, zbog čega joj se od invalidske mirovine obustavlja porez i prirez na dohodak, a istodobno radi skraćeno radno vrijeme u dječjem vrtiću, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 3. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00 i 150/02; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je daje osnovica poreza na dohodak tuzemnog poreznog obveznika ukupni iznos dohotka kojega porezni obveznik ostvari u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos plaća novozaposlenih i nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja (članak 43.), umanjen za preneseni gubitak (članak 28.) i umanjen za osobni odbitak (članak 29.).
Tuzemnim poreznim obveznicima se ukupan iznos ostvarenog dohotka prema članku 3. stavku 1. Zakona, umanjuje za osnovni osobni odbitak u visini 1.500,00 kuna i to svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez. Tuzemnim poreznim obveznicima se kod ostvarene mirovine na temelju prijašnjih uplata u 1. i 2. stup mirovinskog osiguranja i na temelju prijašnjih uplata premija osiguranja za dokup dijela mirovine na teret poslodavca, priznaje osobni odbitak u visini ukupne mirovine ostvarene u poreznom razdoblju, a najviše do 2.550,00 kuna mjesečno (članak 29. stavak 1. Zakona).
Predujam poreza kod dohotka od nesamostalnog rada utvrđuje se na temelju porezne kartice koju za posloprimca ili umirovljenika imaju poslodavci i isplatitelji mirovina. Poreznu karticu besplatno izdaje Porezna uprava, a poslodavci i isplatitelji mirovina dužni su je čuvati dok posloprimac kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina (članak 34. stavak 1. Zakona).
Poslodavac treba čuvati poreznu karticu Obrazac PK i na temelju podataka iz tog obrasca obračunavati osobni odbitak svakog posloprimca (članak 21. stavak 5. Pravilnika o porezu na dohodak - «Narodne novine» br. 140/03; u daljnjem tekstu Pravilnik).

Osobni odbitak se tijekom godine može koristiti samo kod onog poslodavca kojemu je posloprimac predao obrazac PK. Kod drugih poslodavaca osobni odbitak se istodobno ne smije koristiti odnosno ti poslodavci su dužni obračunati porez ne uzimajući u obzir osobi,! odbitak (članak 21. stavak 10. Pravilnika).
Temeljem iznesenog, porezni obveznik ima tijekom godine pravo na osobni odbitak, koji umanjuje poreznu osnovicu, kod onog poslodavca kojem je predao obrazac PK (u ovom slučaju dječji vrtić), dok kod drugih poslodavaca (u ovom slučaju Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) osobni odbitak ne može istodobno koristiti odnosno ti poslodavci dužni su obračunati porez i prirez porezu na dohodak ne uzimajući u obzir osobni odbitak.
Ako porezni obveznik ostvari dohodak iz više odnosa po osnovi nesamostalnog rada istodobno dužan je podnijeti godišnju poreznu prijavu (članak 31. stavak 5. Zakona).
Molimo da odgovor proslijedite podnositeljici upita.
Povratak na prethodnu stranicu