Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/03-01/420
Urudžbeni broj:513-07/03-2
zAGREB, 21.05.2003
Oporezivanje otpremnina - mišljenje
Na upit Hrvatske narodne banke o oporezivanju otpremnina zbog poslovno uvjetovanih razloga, a na temelju sporazuma Hrvatske narodne banke i zaposlenika kojima se isplaćuje otpremnina, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 12. stavka 2. točke 19. i 20. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 54/01. i 2/03.) propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim zaposlenicima i to otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00 kuna, otpremnine radi poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza do visine četverostrukog mjesečnog osnovnog osobnog odbitka važećeg u trenutku isplate za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca i otpremnine radi ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine peterostrukog osnovnog osobnog odbitka važećeg u trenutku isplate za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.
Odredbama članka 106. Zakona o radu («Narodne novine» br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01 i 82/01) propisano je da poslodavac može otkazati ugovor o radu, između ostalog ako prestane potreba za obavljanje određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (poslovno uvjetovani otkaz).
Obzirom da je iz upita razvidno da prestanak radnog odnosa zaposlenika nastaje na temelju sporazuma poslodavca i zaposlenika, iznos otpremnine koju će radi sporazumnog raskida radnog odnosa poslodavac isplatiti zaposlenicima smatra se primitkom od nesamostalnog rada koji podliježe oporezivanju na način propisan odredbama članka 33. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00 i 150/02) i članka 17. Pravilnika o porezu na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu