Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/03-01/158
Urudžbeni broj:513-07/03-2
ZAGREB, 27.03.2003
Porezno priznate premije osiguranja
Na upit poduzeća AON d.o.o., Zagreb, Zelengaj 45 lb, u svezi poreznih olakšica za osiguranje života odnosno dopunskog zdravstvenog osiguranja, nastavno odgovaramo:
Člankom 12. stavkom 2. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00 i 150/02; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje zaposlenike i druge osobe po osnovi osiguranja života, dopunskog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i osiguranja njihove imovine.
Izdacima koji umanjuju dohodak od nesamostalnog rada smatraju se i premije životnog osiguranja, dopunskog zdravstvenog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, koje posloprimci uplaćuju na svoj teret. Ovi izdaci mogu umanjiti dohodak od nesamostalnog rada prilikom utvrđivanja predujma poreza tijekom poreznog razdoblja, a na temelju isprava ili preslika isprava o njihovoj uplati, a najviše do visine 0,8 mjesečnog osnovnog osobnog odbitka za svaki mjesec poreznog razdoblja (članak 16. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 54/01) čije odredbe su se primjenjivale do 31. prosinca 2002. godine).
Odredbama članka 16. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 2/03), a koje se primjenjuju od 01. siječnja 2003. godine, propisano je da se izdacima koji umanjuju dohodak od nesamostalnog rada smatraju i premije životnog osiguranja koje imaju obilježja štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje posloprimci uplaćuju na svoj teret , a poslodavac ih obustavlja i uplaćuje pri obračunu i isplati plaće. Ovi izdaci mogu umanjiti dohodak od nesamostalnog rada prilikom utvrđivanja predujma poreza tijekom poreznog razdoblja, najviše do 0,7 mjesečnog osnovnog osobnog odbitka za svaki mjesec poreznog razdoblja.
Prema priloženom isplatnom listu posloprimca za mjesec prosinac 2002. godine razvidno je da je za iznos uplaćen e premije životnog osiguranja poslodavac umanjio poreznu osnovicu posloprimca za obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada te iznos njegove neto plaće umanjio za iznos uplaćene premije osiguranja.
Ako je uplata premije osiguranja izvršena na teret posloprimca umanjenjem njegove neto isplate odnosno plaće koja ostaje posloprimcu nakon obračunanih i uplaćenih doprinosa iz plaće te poreza i prireza, može se priznati kao porezno dopustiv izdatak u skladu s odredbama Zakona.
U propisanim poreznim evidencijama (obrascima PK-l/PK-2, DD, Podaci o porezno priznatim premijama osiguranja) poslodavac iskazuje podatke o uplaćenim premijama osiguranja za svoje posloprimce koji u tijeku poreznog razdoblja iste koriste kao izdatke koji umanjuju dohodak od nesamostalnog rada te propisane evidencije dostavlja Poreznoj upravi u Zakonom propisanim rokovima.
Nadalje, temeljem članka 46. stavka 11. Pravilnika porezni obveznici obvezni su Poreznoj upravi uz godišnju prijavu poreza na dohodak, a najkasnije do kraja mjeseca veljače tekuće za prethodnu godinu dostaviti podatke o premijama osiguranja za koje je korištena olakšica.
U skladu s navedenim, osiguravatelji poreznim obveznicima izdaju potvrde koje sadrže podatke propisane člankom 46. stavkom 12. Pravilnika i koje porezni obveznici prilažu svojim godišnjim prijavama poreza na dohodak. U slučaju da osiguravatelj poreznom obvezniku ne izda potvrdu o uplaćenim premijama osiguranja ili ista ne sadrži sve Pravilnikom propisane podatke, porezni obveznik je uz svoju godišnju prijavu poreza na dohodak obvezan priložiti presliku police osiguranja i dokaz o uplati.
Porezni obveznik može koristiti izdatke za uplaćene premije osiguranja temeljem članka 9. stavka 8. Zakona (u primjeni do 31. prosinca 2002. godine) odnosno članka 9. stavka 7. Zakona (u primjeni od 01, siječnja 2003. godine) ako je u polici osiguranja naveden kao osiguranik, a u pravilu i kao ugovaratelj osiguranja.
U slučaju da poslodavac ugovara osiguranje svojih posloprimaca i uplaćuje premije osiguranja na teret svojih sredstva, uplaćene premije osiguranja posloprimci ne mogu koristiti kao izdatak koji, u skladu s odredbama Zakona, umanjuje dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu