Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/03-01/152
Urudžbeni broj:513-07/03-2
ZAGREB, 24.02.2003
Porezno priznate premije dopunskog zdravstvenog osiguranja
Na upit HRVATSKE NARODNE BANKE u svezi priznavanja uplaćenih premija dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja kao izdataka koji umanjuju ostvareni dohodak posloprimaca u slučaju kada:
- poslodavac ugovara osiguranje i uplaćuje premije na teret svojih sredstva,
na navedenim policama poslodavac je naveden kao ugovaratelj, a svaki navedeni zaposlenik kao osiguranik,
- uplaćene premije osiguranja predstavljaju neto primitak zaposlenika i podliježu oporezivanju, pa se primjenom odgovarajućih koeficijenata obračunava bruto plaća, dakle poslodavac ne samo što uplaćuje premije osiguranja nego i sve ostale pripadajuće obveze (doprinose, porez i prirez) na teret svojih sredstava, nastavno dajemo odgovor:
Dohodak od nesamostalnog rada je razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju u skladu s odredbama članka 12. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00 i 150/02; u daljnjem tekstu Zakon) i izdataka nastalih u istom razdoblju u skladu s odredbama članka 13. Zakona.
Člankom 12. stavkom 2. točkom 1. Zakona propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje zaposlenike i druge osobe po osnovi osiguranja života, dopunskog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i osiguranja njihove imovine.
Člankom 13. stavkom 3. Zakona propisano je da se izdacima koji se mogu odbiti prilikom utvrđivanja dohotka od nesamostalnog rada i predujma poreza po toj osnovi smatraju i uplaćene premije osiguranja iz članka 9. stavka 8. Zakona (odredbe Zakona koje su se primjenjivale do 31. prosinca 2002. godine) odnosno premije osiguranja iz članka 9. stavka 7. Zakona koje poslodavac obustavlja i uplaćuje pri obračunu i isplati plaće (odredbe Zakona koje se primjenjuju od 01. siječnja 2003. godine).

Dakle, izdacima koji umanjuju dohodak od nesamostalnog rada smatraju se i premije životnog osiguranja, dopunskog zdravstvenog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, koje posloprimci uplaćuju na svoj teret. Ovi izdaci mogu umanjiti dohodak od nesamostalnog rada prilikom utvrđivanja predujma poreza tijekom poreznog razdoblja, a na temelju isprava ili preslika isprava o njihovoj uplati, a najviše do visine 0,8 mjesečnog osnovnog osobnog odbitka za svaki mjesec poreznog razdoblja (članak 16. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 54/01) čije odredbe su se primjenjivale do 31. prosinca 2002. godine).
Odredbama članka 16. stavka 2. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 2/03), a koje se primjenjuju od 01. siječnja 2003. godine, propisano je da se izdacima koji umanjuju dohodak od nesamostalnog rada smatraju i premije životnog osiguranja koje imaju obilježja štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje posloprimci uplaćuju na svoj teret, a poslodavac ih obustavlja i uplaćuje pri obračunu i isplati plaće. Ovi izdaci mogu umanjiti dohodak od nesamostalnog rada prilikom utvrđivanja predujma poreza tijekom poreznog razdoblja, najviše do 0,7 mjesečnog osnovnog osobnog odbitka za svaki mjesec poreznog razdoblja.
U skladu s iznesenim, razvidno je da izdaci za uplaćene premije životnog, dopunskog i privatnog zdravstvenog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do iznosa propisanog Zakonom, mogu tijekom poreznog razdoblja umanjiti dohodak od nesamostalnog rada posloprimca ako su iste premije osiguranja uplaćene na teret posloprimca što znači iz neto plaće odnosno plaće koja ostaje posloprimcu nakon obračunanih i uplaćenih doprinosa iz plaće te poreza i prireza.
Slijedom navedenog, izdatak po osnovi uplaćenih premija osiguranja iz upita HRVATSKE NARODNE BANKE ne može se koristiti kao izdatak pri oporezivanju plaće posloprimca odnosno kao umanjenje njegovog dohotka, budući da je premija osiguranja uplaćena na teret poslodavca.
Povratak na prethodnu stranicu