Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/03-01/13
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 21.01.2003
Oporezivanje otpremnina radi poslovno uvjetovanih otkaza
Od Ministarstva obrane, Zagreb, Uprave za financije i proračun, primili smo upit koji se odnosi na porezne obveze pri isplati otpremnina zaposlenicima toga Ministarstva i pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske. Postavljeno je pitanje smije li se kod obračuna poreza na dohodak kod otpremnina uzeti u obzir više osobnih odbitaka, kako bi se povećala neto isplata i smatra li se radom kod jednog poslodavca ukupni radni staž u državnoj službi odnosno svim državnim tijelima. Nastavno odgovaramo.
1. U skladu s odredbama članka 12. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00. i 150/02.) primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se, između ostalih primitaka i primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac daje zaposlenicima iznad propisanih iznosa.
S obzirom da je odredbama članka 12. stavka 2. točke 20. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 54/01. i 2/03.) propisan iznos najviše neoporezive otpremnine radi poslovno i osobno uvjetovanih otkaza, to se isplaćeni iznosi iznad najviših porezno dopustivih smatraju plaćom koja podliježe oporezivanju na način propisan odredbama članka 33. stavka 3. i 4. odnosno stavka 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak i članka 17. stavka 10. istog Pravilnika. Osim toga, razlika isplaćene otpremnine isplaćena iznad neoporezivog dijela podliježe i plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja iz i na plaću u skladu s odredbama članka 3. točke 19., članka 5. i članka 29. i 30. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja ("Narodne novine" broj 147/02.).
Iz navedenih odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak proizlazi da je pri obračunu poreza na dohodak i prireza moguće odbiti osobni odbitak koji pripada svakom zaposleniku odnosno posloprimcu za mjesec u kojemu poslodavac obavlja obračun i isplatu otpremnine.

Svako drugo rješenje nije zakonito, a u konačnici bi moglo na godišnjoj raznu rezultirati i sa slučajevima da ti porezni obveznici u jednom poreznom razdoblju iskoriste osobni odbitak za više od 12 mjeseci ( u slučajevima zasnivanja radnog odnosa kod drugog poslodavca u istoj godini, početka obavljanja samostalne djelatnosti u istoj godini, smrti poreznog obveznika i slično).
2. Odredbama članka 12. stavka 2. točke 20. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se oporezivim primicima ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim zaposlenicima po osnovi otpremnine radi poslovno i osobno uvjetovanih otkaza do visine četverostrukog mjesečnog osnovnog osobnog odbitka važećeg u trenutku isplate (u 2003. godini do 6.000,00 kuna), za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.
Odredbama članka 8. stavka 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se poslodavcem u smislu Zakona o porezu na dohodak i istoga Pravilnika smatraju pravne osobe i/ili fizičke osobe koje zapošljavaju ili su zapošljavale fizičke osobe radi osnivanja poslova i koje fizičkim osobama isplaćuju ili su isplaćivale odnosno koje su obvezne isplatiti naknadu.
Radi navedenog poslodavcem se ne može smatrati "rad u državnoj službi" već konkretno tijelo koje je fizičke osobe zapošljavalo i isplaćivalo im za obavljeni rad plaću.
Povratak na prethodnu stranicu