Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/02-01/10
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 10.07.2002
Obračun poreza na dohodak iz mirovina koje HZMO isplaćuje nasljednicima
Od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, 10000 Zagreb, A. Mihanovića 3, primili smo upit koji se odnosi na oporezivanje mirovine koje HZMO isplaćuje nasljednicima nakon smrti korisnika mirovine. Nastavno odgovaramo.
U skladu s odredbama članka 2. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00.) i članka 2. stavka 1. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 54/01.) obveznik poreza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak.
Prema članku 2. stavku 3. Pravilnika o porezu na dohodak obveznik poreza na dohodak je i nasljednik za sve porezne obveze koje proistječu iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti, pa ima obvezu u ime i za račun ostavitelja podmiriti dospjele obveze do vrijednosti naslijeđene imovine odnosno nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka.
U skladu s odredbama članka 12. stavka 1. točke 2. Zakona o porezu na dohodak primicima od nesamostalnog rada od kojih se utvrđuje dohodak koji podliježe oporezivanju, smatraju se i mirovine i drugi dohoci iz prijašnjih odnosa po osnovi nesamostalnog rada bez obzira tko ih isplaćuje, a prema odredbama članka 33. stavka 1. istog Zakona predujam poreza na dohodak kod dohotka od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac, isplatitelj mirovine ili sam porezni obveznik.
S obzirom na navedeno mirovina se smatra primitkom od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, iz kojega je isplatitelj mirovine obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak.
U slučaju nasljeđivanja mirovine, temeljno je pitanje kojoj fizičkoj osobi se ta mirovina pripisuje kao primitak od kojeg se utvrđuje dohodak odnosno pripisuje li se ostavitelju koji je bio korisnik mirovine ili njegovog nasljedniku, jer o toj činjenici ovisi i način utvrđivanja porezne osnovice te postupak oporezivanja.
Prema članku 9. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak primici i izdaci odnosno dohodak utvrđuju se primjenom načela blagajne, što znači da se smatra da je dohodak ostvaren ti trenutku kada su primici naplaćeni.
Prema tome, mirovina je ostvarena u trenutku kada ju je HZMO isplatio fizičkoj osobi (korisniku mirovine ili nasljedniku korisnika mirovine), pa je isplatitelj u trenutku isplate mirovine obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti porez na Zakonom o porezu na dohodak propisani način.
Budući da mirovina nije isplaćena korisniku mirovine do njegove smrti, obveza poreza na dohodak nije ni dospjela, pa je mirovinu ostvario nasljednik kojemu je HZMO mirovinu isplatio, a prema rješenju o nasljeđivanju.
Zbog toga, nasljednik nema poreznu obvezu proisteklu iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti odnosno nema obvezu u ime i za račun ostavitelja podmiriti dospjele obveze do visine naslijeđene imovine, jer do trenutka smrti ostavitelja porez na dohodak nije ni dospio. Nasljednik se smatra poreznim obveznikom i to za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka.
Navedeno proizlazi i iz odredbi članka 9. stavka 4. Zakona o porezu na dohodak, prema kojima se primici pripisuju onoj osobi koja ih je ostvarila, a u slučaju prestanka porezne obveze, primici se pripisuju onoj osobi kojoj se na temelju njihovog priljeva povećava gospodarstvena snaga (pravnom slijedniku).
Proizlazi da je HZMO obvezan, u trenutku isplate mirovinu pripisati u primitke nasljednika i to kao primitak po osnovi prijašnjeg nesamostalnog rada ostavitelja te obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak na način propisan odredbama članka 33. stavka 1. do 4. Zakona o porezu na dohodak. S obzirom da u trenutku isplate HZMO ne raspolaže poreznom karticom nasljednika, pri utvrđivanju porezne osnovice ne uzima u obzir osobni odbitak nasljednika.
Obveza je nasljednika po isteku toga poreznog razdoblja podnijeti godišnju poreznu prijavu i u istoj iskazati i naslijeđenu mirovinu, pod uvjetom da je osim te mirovine ostvario i druge oblike dohotka koji podliježu obvezi podnošenja godišnje porezne prijave (npr. vlastitu mirovinu, plaću, dohodak od obrta, dohodak od imovine i sl.).
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu