Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/02-01/79
Urudžbeni broj:513-07/01-2
Zagreb, 18.02.2002
Plaćanje poreza na dohodak po ugovoru o djelu i isplata socijalne pomoći
Grad Makarska Odjel za proračun i financije poslao je dopis klasa: 021-01/02-01/287 od 22. siječnja 2002. godine u kojem traži mišljenje: 1) da li se za poslove uređenja i održavanja javnih površina u pripremi za ljetnu sezonu te za pomoćne poslove u ljetnoj sezoni obračunava i plaća porez na dohodak od nesamostalnog rada, ako je Grad Makarska zaključio ugovor o djelu na duže od 10 dana i bruto plaće veći od 1.250,00 kuna, 2) da li se socijalna pomoć isplaćena u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 73/97 do 82/01) može isplatiti u gotovini.
1) Kod utvrđivanja radi li se o nesamostalnom ili samostalnom radu trebaju se ocijeniti sva obilježja rada, a ne vrsta ugovora ili oblik isplate. Pravilnik o porezu na dohodak («Narodne novine» broj 54/2001) u članku 9. stavku 3. navodi da su bitna obilježja nesamostalnog rada da ne postoji nikakav poslovni rizik za posloprimca, posloprimac ulaže u poslovni proces samo svoj rad, poslodavac u pravilu određuje vrstu, mjesto i vrijeme rada, unaprijed se utvrđuje visina isplate koja je u pravilu vezana za radno vrijeme, dogovara se u pravilu trajanje rada posloprimca na neodređeno vrijeme, a iznimno i na određeno vrijeme, poslodavac preuzima na sebe izdatke koji posloprimcu nastaju u radu ili obavljanju posla, poslodavac stavlja na raspolaganje posloprimcu sredstva rada.
Ukoliko kod obavljanja poslova uređenja i održavanja javnih površina te pomoćnih poslova u ljetnoj sezoni prevladavaju obilježja nesamostalnog rada prema članku 9. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak, obračunava se poreza na dohodak od nesamostalnog rada u skladu s člankom 33. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine« broj 127/00), bez obzira na vrstu ugovora.

2) Temeljem članka 6. stavak 2. točke 2.1.2. Zakona o porezu na dohodak socijalne potpore ne smatraju se dohotkom. U članku 64. stavku 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela i službe jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici pravne i fizičke osobe mogu isplatu primitaka izvršiti u gotovu novcu za primitke koji se u skladu s člankom 6. Zakona o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom.
Iz navedenog proizlazi da se socijalne potpore mogu isplaćivati u gotovu novcu.
Povratak na prethodnu stranicu