Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/04-01/1878
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 16.12.2004
Osobni odbitak za uzdržavanu djecu
Od "A" iz Karlovca, primili smo upit o odredbama Zakona o porezu na dohodak koje se odnose na osobni odbitak za uzdržavanu djecu. Prema navodima iz upita, porezna obveznica je do 31.09.2003. godine koristila osobni odbitak za uzdržavanu djecu na ime svoje kćeri, koja se zaposlila 01.10.2003. godine, tako da je odjavljena kao uzdržavano dijete sa Porezne kartice (Obrazac PK). Porezna obveznica je podnijela godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak za 2003. godinu, te smatra da u privremenom poreznom rješenju nije ispravno obračunan osobni odbitak za uzdržavanu djecu, odnosno nije priznat osobni odbitak za uzdržavanu kćer do 30.09.2003. godine (sukladno obrascu PK). Ujedno navodi daje kćer ostvarila ukupni godišnji dohodak veći od 7.500,00 kn u razdoblju od 01.10.2003. do 31.12.2003. godine.
Člankom 29. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04) propisan je osnovni osobni odbitak za porezne obveznike u visini 1.500,00 kn za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez. Člankom 29. stavkom 2. točkom 2. Zakona o porezu na dohodak propisani su faktori osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, a stavkom 5. istoga članka propisano je da se djecom smatraju djeca koju roditelji, staratelji, usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju.
Člankom 29. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe čiji dohodak i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos peterostrukoga osnovnog osobnog odbitka iz stavka 1. ovoga članka, na godišnjoj razini. Dakle, uzdržavani članovi uže obitelji i uzdržavana djeca mogu biti samo one fizičke osobe koje nisu ostvarile ukupni godišnji dohodak i druge primitke preko 7.500,00 kn.
Prema odredbama članka 50. stavka 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 140/03, 188/03, 198/03 i 169/04), uzdržavanim članovima uže obitelji i

uzdržavanom djecom smatraju se oni članovi uže obitelji čiji dohodak i drugi primici ne prelaze 7.500,00 kn godišnje. Ako uzdržavani član uže obitelji i/ili dijete ostvari dohodak do 7.500,00 kn na godišnjoj razini, može kao porezni obveznik ostvariti pravo na osobni odbitak.
Slijedom navedenoga, zakonske odredbe jasno propisuju koje fizičke osobe se smatraju uzdržavanom djecom. Budući da je kćer porezne obveznice ostvarila dohodak odnosno druge primitke veće od 7.500,00 kn na godišnjoj razini, ne može se smatrati uzdržavanim djetetom.
Povratak na prethodnu stranicu