Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/03-01/1212
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 17.02.2004
Dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge i stambene potrebe
Na upit g. "A", u svezi korištenja dijela osobnog odbitka po osnovi plaćanja najamnine i troškova smještaja osobe u dom umirovljenika, u nastavku odgovaramo:
Iz postavljenog upita mole se zaključiti da poreznik obveznik živi u stanu kojeg nije vlasnik, a njegova supruga je davateljica doživotnog uzdržavanja vlasniku stana i nasljednica stana uz obvezu plaćanja svih troškova vlasniku stana u domu umirovljenika, troškova njegovog smještaja, liječenja i dr.
1. Na upit poreznog obveznika da Ii se plaćanje jedne vrste stanarine - podstanarine, za koju porezni obveznik posjeduje uplatnice i to u obliku plaćanja troškova smještaja vlasnika stana - najmodavca u dom umirovijenika i liječenja, za što za uzvrat porezni obveznik mole koristiti stan, odgovaramo:
Osobni odbitak tuzemnog poreznog obveznika iz č1anka 29. stavka 4. Zakona o porezu na dohodak (<Porezni obveznik osobni odbitak po osnovi slobodno ugovorene najamnine za potrebe stanovanja za te namjene mole koristiti ako u poreznom razdoblju ne zahtijeva dio osobnog odbitka po osnovi kupnje ili izgradnje i investicijskog održavanja stambenog prostora. Dio osobnog odbitka za tu namjenu priznaje se na temelju ugovora odnosno preslika ugovora o najmu i dokaza o plaćenoj najamnini u poreznom razdoblju (preslika naloga o doznaci najamnine, potvrde najmodavca i drugih) priloženih uz godišnju poreznu prijavu (članak 50. stavak 26. Pravilnika o porezu na dohodak - «Narodne novine» br. 140/03, 188/03 i 198/03; u daljnjem tekstu Pravilnik).
U skladu s odredbama Zakona o najmu visina najamnine i način plaćanja utvrdeni su ugovorom o najmu izmedu najmodavca i najmoprimca.
Temeljem iznesenog, ugovorom o najmu utvrduje se iznos najamnine, koji umanjen za propisane izdatke prema odredbama Zakona, čini poreznu osnovicu za obračun predujma poreza na dohodak od imovine. Tako utvrdeni predujam poreza, u skladu s člankom 37. stavkom 1. Zakona, plaća se prema rješenju porezne upmve i to do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, bez prava na osobni odbitkk i uz primjenu stope od 15 %.
Obzirom da iz postavljenog upita proizlazi da izmedu fizičkih osoba - najmodavca i najmoprimca, nije sklopljen ugovor o najmu stambenog prostora kojim se utvrduje visina i način plaćanja najamnine, porezni obveznik ne može koristiti dio osobnog odbitka po osnovi slobodno ugovorene plaćene najamnine.
2. Na upit da li se otplate mjesečne rate kredita u visini troškova smještaja vlasnika u dom umirovljenika, obzirom da supruzi poreznog obveznika ostaje stan, odgovaramo:
Ako porezni obveznik kupnju i gradnju stambenog prostora odnosno investicijska održavanja postojećeg stambenog prostora fmancira sredstvima namjenskog stambenog kredita, otplata kamata po tom kreditu, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje, smatra se osobnim odbitkom (članak 29. stavak 12. Zakona).
Obzirom da kupnja stambenog prostora nije izvršena sredstvima namjenskog stambenog kredita, nego se kreditom smatra plaćanje troškova prema ugovoru o doživotnom uzdržavanju, poreznom obvezniku se po ovoj osnovi ne može priznati pravo na uvećanje osobnog odbitka za tu namjenu.
3. Na upit da li se troškovi poslijediplomskog studija koje plaća sam porezni obveznik smatraju izdacima ili osobnim odbitkom u smislu Zakona o porezu na dohodak, odgovaramo:
Člankom 43. stavkom 6. Zakona propisano je da se obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti iz č1anka 15. stavak 1., 2. i 3. Zakona (obrtničke djelatnosti, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva) osnovica poreza na dohodak može se dodatno umanjiti i po osnovi izdataka za školovanje i stručno usavršavanje zaposlenika i tih poreznih obveznika osobno i to u visini ukupno nastalih izdataka u poreznom razdoblju.
Izdaci po osnovi školovanja koje na teret svojih vlastitih sredstva plaća fizička osoba - gradanin koja ne obavlja samostalnu djelatnost iz č1anka 15. stavak 1., 2. i 3. Zakona, ne smatraju se porezno priznatim izdacima niti dijelom osobnog odbitka koji umanjuje dohodak odnosno osnovicu za oporezivanje.
Povratak na prethodnu stranicu