Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/03-01/939
Urudžbeni broj:513-07/04-3
Zagreb, 26.02.2004
Dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji
Na upit g. "A" u svezi korištenja dijela osobnog odbitka za uzdržavane Oanove uže obitelji - djecu koja su osobe s invaliditetom, u nastavku odgovaramo:
Tuzemnim poreznim obveznicama se ukupan iznos ostvarenog dohotka prema članku 3. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (<Tuzemni porezni obveznici mogu odbiti i osobni odbitak i to 0,25 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom (č1anak 29. stavak 2. točka 3. Zakona).
U skladu s člankom 29. stavkom 3. Zakona, propisano je da se uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom iz članka 29. stavka 2. Zakona, smatraju fizičke osobe čiji dohodak odnosno oporezivi primici i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos peterostrukog osnovnog osobnog odbitka iz stavka 1. istog članka odnosno 7.500,00 kuna na godišnjoj razini.
Obzirom da se iz postavljenog upita zaključuje da djeca poreznog obveznika ostvaruju mjesečnu invalidninu u iznosu od 1.000,00 kuna za svako dijete odnosno svako dijete ostvaruje 12.000,00 kuna godišnje primitka po osnovi invalidnine, porezni obveznik nema
pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanih članova uže obitelji odnosno djece, jer je iznos primitaka tih članova obitelji - djece veći od 7.500,00 kuna na godišnjoj razini.
Povratak na prethodnu stranicu