Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/04-01/42
Urudžbeni broj:513-07/04-1
Zagreb, 27.01.2004
Dio osobnog odbitka za izdatke zdravstvenih usluga i stambenih potreba
U svrhu jedinstvene primjene propisa i postupanja pri utvrđivanju poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2003. godinu, dajemo slijedeću uputu:

Odredbama članka 29. stavka 9. do 13. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" br. 127/00, 150/02 i 163/03; u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 50. stavka 15. do 26. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" br. 140/03, 188/03 i 198/03; u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisana su uvećanja osobnog odbitka poreznih obveznika po osnovi izdataka za zdravstvene usluge i nabavu ortopedskih pomagala i stambene potrebe.

Osobni odbitak za izdatke zdravstvenih usluga i nabavu ortopedskih pomagala i stambenih potreba priznaje se nakon osobnog odbitka iz članka 29. stavka 1. i 2. Zakona, a u konačnom obračunu poreza na dohodak, na temelju podnesene godišnje porezne prijave (članak 29. stavak 15. Zakona).

1. DIO OSOBNOG ODBITKA ZA TR0ŠKOVE ZDRAVSTVENIH USLUGA I NABAVU ORTOPEDSKIH POMAGALA (članak 29. stavak 9. Zakona i članak 50. stavak 15. do 18. Pravilnika)

1.1. Porezni obveznik

Tuzemnim poreznim obveznicima se osobni odbitak iz članka 29. stavka 4. Zakona (osobni odbitak kao zbroj osnovnog osobnog odbitka poreznog obveznika uvećan za dio osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja članova uže obitelji i djece i uvećan za možebitnu invalidnost poreznog obvezmka i/ili člana uže obitelji/dijete), može uvećati u poreznom razdoblju i za iznos stvarnih troškova zdravstvenih usluga i nabavu ortopedskih pomagala u Republici Hrvatskoj za vlastite potrebe, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje, ako ti izdaci nisu podmireni iz osnovnog, dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja ili dobivenih darovanja (članak 29. stavak 9. Zakona).

Porezni obveznik, u skladu sa člankom 50. stavkom 15. Pravilnika, ovaj dio osobnog odbitka može koristiti samo za sebe, za svoje vlastite potrebe, a ne i za izdatke po osnovi zdravstvenih usluga i nabavu ortopedski pomagala za članove svoje uže obitelji.

Inozemni porezni obveznici (fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj nemaju ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruju dohodak koji podliježe oporezivanju prema Zakonu o porezu na dohodak) ne mogu koristiti ovaj dio osobnog odbitka.

1.2. Zdravstvene usluge, lijekovi, zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici privatne prakse

Zdravstvenim uslugama odnosno uslugama koje se provode u svrhu liječenja smatraju se: liječnički pregledi, dijagnostičke i laboratorijske pretrage, dijagnostički i terapijski postupci, operativni zahvati uključujući i ugradbene materijale, bolnička zdravstvena zaštita i medicinska rehabilitacija, stomatološke usluge i protetski nadomjesci, lijekovi koji su registrirani u Republici Hrvatskoj i propisani na recept, plaćena participacija te lijekovi propisani na recept i kupljeni u Republici Hrvatskoj, a koji nisu registrirani u Republici Hrvatskoj (članak 50. stavak 16. Pravilnika).

Porezni obveznici, u skladu s člankom 50. stavkom 17. Pravilnika, dio osobnog odbitka za troškove zdravstvenih usluga i nabavu ortopedskih pomagala ne mogu koristiti:

- Za estetske i kozmetičke zahvate i kozmetička sredstva koja nisu medicinski indicirana odnosno ne obavljaju se za potrebe prevencije ili liječenja bolesti
- Sanitetski i potrošni materijal
- Dijagnostička sredstva, lijekove i sredstva koja se mogu kupiti bez recepta

Zdravstvene ustanove, temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br.121/03) su: Državni zdravstveni zavod, klinika, klinička bolnica, klinički bolnički centar (KBC), opća bolnica, specijalna bolnica, dom zdravlja, ustanova za hitnu medicinsku pomoć, zavod za javno zdravstvo, poliklinika, lječilište, ustanova za zdravstvenu njegu, ljekarnička ustanova.

U skladu s Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, privatnu praksu obavljaju zdravstveni radnici: doktori medicine i doktori stomatologije u privatnim ordinacijama, magistri farmacije u privatnim ljekarnama, diplomirani inženjeri medicinske biokemije u privatnim medicinsko - biokemijskim laboratorijima, medicinske sestre, viši zubari, zubni tehničari, fizioterapeuti.

1.2.1 Nabava lijekova

Odredbama članka 50. stavka 16. Pravilnika propisani su uvjeti za korištenje dijela osobnog odbitka po osnovi izdataka za nabavu lijekova i to:

- Da su lijekovi registrirani u Republici Hrvatskoj i propisani na recept,
- Da su lijekovi propisani na recept i kupljeni u Republici Hrvatskoj, a nisu registrirani u Republici Hrvatskoj.

Iz navedenog proizlazi da se kao porezna olakšica ne mogu priznati izdaci za nabavu lijekova koji su kupljeni u inozemstvu.

Kao uvećanje osobnog odbitka za nabavu lijeka propisanog na recept, uz nabavu lijeka propisanog na recept Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (koje izdaju liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te iznimno ustanova za hitnu medicinsku pomoć), priznaje se i nabava lijekova propisanih na recept zdravstvenog radnika privatne prakse, u visini stvarno nastalih izdataka i uz prethodno propisane uvjete. Ti recepti ne moraju biti u prilogu porezne prijave.

U slučaju dvojbi da li se neki lijek izdaje na recept ili se može kupiti bez recepta, pri utvrđivanju prava na dio osobnog odbitka po toj osnovi, može se koristiti Odluka o utvrđivanju liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 60/03, 70/03, 86/03 i 111/03; u primjeni od 1. svibnja 2003. godine i "Narodne novine" br. 20/02, 44/02, 57/02, 85/02, 156/02 i 32/03; u primjeni od 1. siječnja 2003. do 30. travnja 2003. godine) kojom su propisani i lijekovi koji se izdaju na recept.

1.2.2. Nabava ortopedskih pomagala

Ortopedskim pomagalima, u smislu Zakona i Pravilnika, smatraju se: ortopedska pomagala, očna i slušna pomagala, pomagala za omogućavanje glasnog govora, druga pomagala, stomatološka pomagala uključivo popravak pomagala, rezervni dijelovi i potrošni materijal i dr., a u skladu s Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima ((Narodne novine» br. 93/03 i 158/03).

1.2.3. Medicinska rehabilitacija

U skladu s člankom 50. stavkom 16. Pravilnika, poreznom obvezniku kao uvećanje osobnog odbitka po osnovi zdravstvenih usluga priznaju se i izdaci medicinske rehabilitacije, uz propisane uvjete. Ako porezni obveznik koristi medicinsku terapiju za svrhe liječenja u zdravstvenoj ustanovi (lječilište, specijalna bolnica i dr.), koju plaća u potpunosti ili u dijelu, prema uvjetima propisanim Zakonom, uz priloženi izvorni račun (koji sadrži i naziv izvršenih usluga liječenja) te druge isprave propisane Pravilnikom, ima pravo na uvećani osobni odbitak u visini stvarnih izdataka.

1.3. Uvjeti za korištenje dijela osobnog odbitka po osnovi zdravstvenih usluga i nabavu ortopedskih pomagala

Porezni obveznik ima pravo na korištenje dijela osobnog odbitka za troškove zdravstvenih usluga i nabavu ortopedskih pomagala (članak 29. stavak 9. Zakona i članak 50. stavak 18. Pravilnika) uz slijedeće uvjete:

- Da su izdaci za zdravstvene usluge i nabavu ortopedskih pomagala podmireni (plaćeni) iz vlastitih sredstava poreznog obveznika, a ne na teret osnovnog, dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja,
- Da izdaci nisu financirani iz dobivenih darovanja,
- Da su zdravstvene usluge obavljene u zdravstvenoj ustanovi ili od zdravstvenog radnika privatne prakse koji su ovlašteni odnosno registrirani za obavljanje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj, u skladu s Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
- Da porezni obveznik poreznoj prijavi priloži vjerodostojne isprave o nastalim izdacima (članak 50. stavak 18. i članak 60. stavak 1. točka 8. Pravilnika):

- Izvorne račune (ne preslike računa) zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika privatne prakse koji glase na ime i prezime poreznog obveznika.
- Potvrde o plaćenoj participaciji s imenom i prezimenom osiguranika.
- lzjavu poreznog obveznika da za te svrhe nije primio darovanja od drugih fizičkih i pravnih osoba. Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Pri utvrđivanju poreza na dohodak za 2003. godinu, poreznom obvezniku može se priznati dio osobnog odbitka po osnovi izdataka zdravstvenih usluga i nabave ortopedskih pomagala, uz uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom, i to temeljem izvornih računa i potvrda o participaciji koji ne sadrže podatke o imenu i prezimenu poreznog obveznika.

Iznimno, ako se pri obradi godišnjih poreznih prijava, u pojedinim slučajevima, ne može sa sigurnošću utvrditi o kojem je lijeku i/ili ortopedskom pomagalu riječ odnosno ima li za iste porezni obveznik pravo na uvećani osobni odbitak, područni uredi Porezne uprave uputiti de upit Središnjem uredu, koji će pismenim putem, a u skladu s člankom 67. stavkom 2. Pravilnika, zatražiti tumačenje Ministarstva zdravstva.

2. DIO OSOBNOG ODBITKA ZA STAMBENE POTREBE (članak 29. stavak 10. do 13. Zakona i članak 50. stavak 19. do 26. Pravilnika)

2.1. Uvećanje osobnog odbitka po osnovi stambenih potreba

Odredbama članka 29. stavka 10. i 11. Zakona i članka 50. stavka 19. Pravilnika, tuzemnim poreznim obveznicima priznaje se u godišnjem obračunu na temelju podnesene godišnje porezne prijave i dio osobnog odbitka do ukupno 12.000,00 kuna godišnje za rješavanje potreba trajnog stanovanja poreznog obveznika i to:

- za kupnju ili gradnju stambenog prostora (kuće ili stana) za potrebe trajnog stanovanja poreznog obveznika nakon 1. siječnja 2003. godine
- za investicijsko održavanje na postojećem stambenom prostoru poreznog obveznika ili njegovog bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, izvršeno nakon 1. siječnja 2003. godine.

2.2. Načini financiranja stambenih potreba u svrhu korištenja dijela osobnog odbitka za te namjene

Kupnju ili gradnju stambenog prostora ili investicijsko održavanje postojećeg stambenog prostora porezni obveznik može, a u skladu s člankom 29. stavkom 10. i 12. Zakona i člankom 50. stavkom 20. Pravilnika, financirati iz:

- vlastitih sredstava, pa se dio osobnog odbitka priznaje na temelju vjerodostojnih isprava u visini stvarno nastalog izdatka, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje, ili
- sredstvima namjenskog stambenog kredita, pri čemu se dio osobnog odbitka priznaje u visini plaćenih kamata, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje

Ako porezni obveznik kupnju i gradnju stambenog prostora, odnosno investicijska održavanja postojećeg stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita, otplata kamata po tom kreditu, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje, smatra se osobnim odbitkom. U tom slučaju, porezni obveznik ne može koristiti osobni odbitak za te namjene na temelju stvarno nastalih izdataka prema članku 29. stavku 10. Zakona (članak 29. stavak 12. Zakona).

Porezni obveznik može u poreznom razdoblju koristiti dio osobnog odbitka za stambene potrebe po osnovi kupnje ili izgradnje i investicijskog održavanja stambenog prostora, ukupno najviše do 12.000,00 kuna godišnje, uz uvjete i na način propisan odredbama Zakona i Pravilnika.

2.3.Kupnja i1i izgradnja stambenog prostora za potrebe trajnog stanovanja poreznog obveznika

Rješavanjem pitanja trajnog stanovanja smatra se kupnja prve nekretnine. Kupnjom stambenog prostora smatra se kupnja stana ili stambene kuće na području Republike Hrvatske za potrebe trajnog stanovanja poreznog obveznika (članak 50. stavak 21. Pravilnika).

Osnovni uvjet, prema članku 50. stavku 21. Pravilnika, koji mora biti ispunjen za korištenje ovog dijela osobnog odbitka, je da porezni obveznik i njegov bračni drug nemaju u vlasništvu useljivu nekretninu.

Za te svrhe porezni obveznik i njegov bračni drug obvezni su uz godišnju poreznu prijavu priložiti potpisanu izjavu da ne posjeduju u vlasništvu useljivu nekretninu na području Republike Hrvatske i inozemstva, koja ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Smatra se da porezni obveznik i njegov bračni drug nemaju u vlasništvu useljivu nekretninu za potrebe stanovanja i u slučaju ako posjeduju poslovni prostor, zemljište i sl. Sve useljive nekretnine koje porezni obveznik i njegov bračni drug imaju u vlasništvu i mogu služiti za stambeni prostor (npr. kuća za odmor, stambena jedinica dana u najam) isključuju pravo na korištenje dijela osobnog odbitka za kupnju ili izgradnju stambenog prostora. Pod useljivom nekretninom odnosno pod nekretninom koja zadovoljava stambene potrebe smatra se vlasništvo stambenog prostora koji je opremljen osnovnom infrastrukturom neovisno o površini stambene jedinice. Napominjemo da pravo poreznog obveznika na korištenje dijela osobnog odbitka za kupnju stambenog prostora (prve nekretnine) nije u svezi s kupnjom stambenog prostora - prve nekretnine na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o porezu na promet nekretnina - "Narodne novine" br. 69/97, 26/00 i 153/02.

Gradnjom stana ili stambene kuće, u skladu s člankom 50. stavkom 23. Pravilnika, smatra se izvođenje pripremnih radova, građevinskih radova te ugradnja i montaža
opreme, gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija prema Zakonu o gradnji, a za potrebe trajnog stanovanja poreznog obveznika na području Republike Hrvatske.

Gradnjom se ne smatra (članak 50. stavak 23. Pravilnika) projektiranje i gradnja pomoćnih građevina (garaža, drvarnica, spremišta, sjenica, bazena i drugog), iako se nalaze na istoj građevinskoj čestici.

2.3.1. Kupnja stambenog prostora vlastitim sredstvima poreznog obveznika

Isprave koje porezni obveznik prilaže svojoj poreznoj prijavi, prema članku 50. stavku 22. i članku 60. stavku 1. točki 9. Pravilnika, ako je kupnju stambenog prostora za potrebe trajnog stanovanja financirao vlastitim sredstvima:

- Preslika predugovora odnosno ugovora o kupnji zaključenog s prodavate1jem pravnom ili fizičkom osobom od 1. siječnja 2003. godine, ovjeren kod javnog bilježnika.
- Dokazi o plaćanju - preslike doznaka prodavateljima odnosno pisane potvrde prodavatelja građana o primljenim uplatama koje ne moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika.
- Izjava poreznog obveznika da će se u kupljeni stambeni prostor trajno useliti. Izjava ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.
- Izjava poreznog obveznika i njegovog bračnog druga da na području Republike Hrvatske i inozemstva nemaju useljivu nekretninu.

Ako porezni obveznik kupnju stana u izgradnji financira vlastitim sredstvima na način da je između prodavatelja i kupca ugovoreno plaćanje kroz nekoliko poreznih razdoblja (godina), poreznom obvezniku - kupcu može se priznati pravo na uvećani osobni odbitak za svaku godinu (najviše do 12.000,00 kuna godišnje) do završetka Izgradnje i useljenja u kupljeni stan, uz dokaz o plaćanju u toj godini (načelo blagajne) i uz ugovor u kojem je navedeno razdoblje plaćanja i ugovoreno plaćanje u obrocima, a uz uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom.

2.3.2. Izgradnja stambenog prostora vlastitim sredstvima poreznog obveznika

Isprave koje porezni obveznik prilaže svojoj poreznoj prijavi za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi izgradnje stambenog prostora koju je financirao vlastitim sredstvima (članak 50. stavak 23. i članak 60. stavak 1. točka 9. Pravilnika):
- Akt na temelju kojega se može graditi - preslika građevinske dozvole. Gradevinska dozvola mole biti iz prethodnih godina.
- Preslika ugovora zaključenog s registriranim izvođačem radova nakon 1. siječnja 2003. godine.
- Građevinske situacije (privremene, obračunske, konačne) ili izvorni računi izvođača radova te dokazi o izvršenim plaćanjima po građevinskim situacijama i računima izvodača.
- Izjava poreznog obveznika i njegovog bračnog druga da na području Republike Hrvatske i inozemstva nemaju useljivu nekretninu.
- Izjava poreznog obveznika da će se u izgrađeni stambeni prostor trajno useliti.
- Računi izvođača osim podatka o broju i nadnevku računa, vrsti i količini obavljene isporuke odnosno usluge, zaračunatom iznosu osobito trebaju sadržavati i podatke o adresi odnosno lokaciji nekretnine, ime i prezime te adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta naručitelja (članak 50. stavak 23. Pravilnika).

Temeljem navedenog, poreznom obvezniku može se priznati dio osobnog odbitka po ovoj osnovi ako građevinske radove izvodi registrirani izvodač koji za njih ispostavlja građevinske situacije ili račune.

2.4. Investicijsko održavanje postojećeg stambenog prostora

Investicijskim održavanjem radi poboljšanja uvjeta trajnog stanovanja smatraju se sva ulaganja na postojećem stambenom prostoru u vlasništvu poreznog obveznika ili njegovog bračnog druga na području Republike Hrvatske obavljena nakon 1. siječnja 2003. godine (članak 50. stavak 24. Pravilnika).

Investicijskim održavanjem, za svrhe korištenja dijela osobnog odbitka za te namjene, smatra se održavanje stambene jedinice (stana ili kuće), a osobito izdaci za održavanje i zamjenu postojećeh dijelova stambene jedinice:
- održavanje instalacija: za grijanje (peći, bojlera, radijatora i sl.), hlađenje (klima-uređaji i sl.), vodovodnih i električnih instalacija,
- održavanje krovišta, podova, zidova, fasada i sl.,
- održavanje stolarije (prozora, vrata, roleta i sl.),
- održavanje higijensko - sanitarnog čvora (umivaonika, kada i sl.).


Medutim, investicijskim održavanjem, za svrhe korištenja dijela osobnog odbitka za te namjene, ne smatra se rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja stambene jedinice kojom se povećava njezina površina. Investicijskim održavanjem ne smatra se opremanje stambenog prostora kao npr. nabava i ugradnja namještaja, kuhinja, televizora, hladnjaka, štednjaka, nabava računala i sl.

Dio osobnog odbitka po osnovi investicijskog održavanja, u skladu s člankom 50. stavkom 24. Pravilnika, porezni obveznik može koristiti ako je isporuke i usluge izvršio registrirani izvodač radova za što porezni obveznik posjeduje izvorne račune.

2.4.1. Investicijsko održavanje postojećeg stambenog prostora vlastitim sredstvima poreznog obveznika

Isprave koje porezni obveznik prilaže svojoj poreznoj prijavi za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi investicijskog održavanja postojećeg stambenog prostora koji je financirao vlastitim sredstvima (članak 50. stavak 24. i članak 60. stavak 1. točka 9. Pravilnika):

- Dokaz o vlasništvu stambenog prostora (poreznog obveznika ili njegovog bračnog druga) - preslika vlasničkog lista ili kupoprodajnog ugovora ili ugovora o darovanju ili ugovora o nasljeđivanju ili drugih isprava o vlasništvu odnosno suvlasništvu stambenog prostora i izvod iz matice vjenčanih, ako je stambeni prostor u vlasništvu bračnog druga poreznog obveznika.
- Dokaz o prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu na adresi gdje se stambena jedinica nalazi i to: preslika osobne iskaznice - prebivalište i adresa stanovanja trebaju biti istovjetni s adresom gdje se stambena jedinica nalazi odnosno gdje su izvršeni radovi investicijskog održavanja.
- lzjava poreznog obveznika da u toj stambenoj jedinici stalno boravi (ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika),
- Izvomi računi o izvedenim radovima odnosno uslugama izdani od registriranih izvodača, sadržaja propisanog poreznim propisima, a osobito s podacima o imenu i prezimenu naručitelja i adresi na kojoj su radovi odnosno usluge izveđene te dokazi o njihovu plaćanju.

Dio osobnog odbitka za ove namjene može po izvornom računu koristiti samo jedan od bračnih drugova (članak 50. stavak 24. Pravilnika) odnosno svaki bračni drug po izvornom računu koji glasi na njegovo ime i prezime i pod uvjetima propisanim Zakonom i Pravilnikom, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje.

Za troškove investicijskog održavanja zajedničkih prostorija (stubišta, liftovi i sl.) u stambenoj zgradi, vlasnici stanova ne mogu koristiti dio osobnog odbitka za te namjene, obzirom da nije riječ o stambenom prostoru poreznog obveznika nego o zajedničkim dijelovima stambene zgrade.

2.5.Kupnja ili izgradna stambenog prostora odnosno investicijsko održavanje postojećeg stambenog prostora koje se financira sredstvima namjenskog stambenog kredita poreznog obveznika

Ako porezni obveznik kupnju, gradnju ili investicijsko održavanje stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita, otplata kamata po tom kreditu, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje, smatra se osobnim odbitkom (članak 29. stavak 12. Zakona).

lznimno od odredbe članka 50. stavka 22., 23. i 24. Pravilnika, osobni odbitak po osnovi kamata, u skladu sa stavkom 25. istog članka, priznaje se u slučaju kupnje, izgradnje ili investicijskog održavanje stambenog prostora koje je financirano sredstvima namjenskog stambenog kredita, neovisno o nadnevku zaključenog ugovora o kupnji ili izgradnji i ugovora o namjenskom stambenom kreditu, a uz uvjet da je namjenski stambeni kredit ugovoren uz kamatu od najmanje 6% godišnje. Dakle, u svrhu korištenja olakšice po osnovi plaćenih kamata po ugovorima o namjenskim stambenim kreditima sklopljenim do 31. prosinca 2002. godine, uvjet je da plaćena kamata u tijeku poreznog razdoblja (kalendarske godine) iznosi 6% i više. Ako je u tijeku poreznog razdoblja plaćena kamata po ugovorima o kreditima sklopljenim do 31. prosinca 2002. godine u pojedinim mjesecima iznosila manje od 6%, a u pojedinim mjesecima više od 6%, za priznavanje olakšice po osnovi kamata priznavati će se prosječna kamatna stopa u tijeku poreznog razdoblja, ako iznosi 6% i više, a u skladu s uputom Porezne uprave - Središnjeg ureda, Klasa: 410-01/03-01/1207, ur.br.: 51307/03-1 od 8. prosinca 2003. godine.

Porezni obveznik koji je izgradnju ili kupnju stambenog prostora ili investicijsko održavanje postojećeg stambenog prostora financirao sredstvima namjenskog stambenog kredita, a u svrhu priznavanja dijela osobnog odbitka za te namjene po osnovi plaćenih kamata (članak 50. stavak 25. i članak 60. stavak 1. točka 10. Pravilnika), godišnjoj poreznoj prijavi prilaže i slijedeće isprave:

- Presliku ugovora o namjenskom stambenom kreditu koji glasi na ime i prezime poreznog obveznika. Uvećanje osobnog odbitka po toj osnovi ne može koristiti supruga/suprug i ako je u ugovoru naveden kao sudužnik ili jamac.
- Dokaz o prebivalištu odnosno boravku u nekretnini čiju kupnju, izgradnju ili investicijsko održavanje je porezni obveznik financirao ili financira sredstvima namjenskog stambenog kredita - preslika osobne iskaznice, izjava da porezni obveznik u toj stambenoj jedinici stalno boravi ili izjava da će se u kupljeni ili izgradeni stambeni prostor trajno useliti (u slučaju kupnje ili izgradnje).
- Potvrdu kreditora o plaćenim kamatama po namjenskom stambenom kreditu
- Izjavu poreznog obveznika i njegovog bračnog druga da na području Republike Hrvatske i inozemstva nemaju u vlasništvu useljivu nekretninu, ako se sredstvima namjenskog stambenog kredita financira kupnja ili izgradnja stambenog prostora i da se radi o kupnji ili izgradnji prve nekretnine.
- Presliku predugovora odnosno ugovora o kupnji zaključenog s prodavateljem pravnom ili fizičkom osobom, ovjeren kod javnog bilježnika
- Presliku građevinske dozvole, u slučaju gradnje
- Dokaz o vlasništvu stambenog prostora (poreznog obveznika ili njegovog bračnog druga) ako se sredstvima namjenskog stambenog kredita financira investicijsko održavanje postojećeg stambenog prostora

Napominjemo da će Porezna uprava u slučaju potrebe, a u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, provjeriti namjenu korištenja namjenskog stambenog kredita po osnovi kojeg porezni obveznik plaćanu kamatu koristi kao poreznu olakšicu.

2.6.Korištenje dijela osobnog odbitka za stambene potrebe poreznog obveznika i njegovog bračnog druga ovisno o namjeni i načinu financiranja

Dio osobnog odbitka za kupnju stambenog prostora (financirano vlastitim sredstvima), pod uvjetima propisanim Zakonom i Pravilnikom, može koristiti porezni obveznik i njegov bračni drug na koje glasi predugovor odnosno ugovor o kupnji tog stambenog prostora i to svaki pojedinačno, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje. U tom slučaju i dokazi o plaćanju moraju glasiti na ime i prezime poreznog obveznika i njegovog bračnog druga pojedinačno. Porezni obveznik i njegov bračni drug svojim poreznim prijavama obvezni su za te namjene priložiti i druge isprave propisane Pravilnikom.

Ako građevinska dozvola za gradnju stambenog prostora (financirano vlastitim sredstvima) glasi na poreznog obveznika i njegovog bračnog druga, porezni obveznik i njegov bračni drug imaju, pod uvjetima propisanim Zakonom i Pravilnikom, a na temelju gradevinskih situacija ili izvornih računa izvodača radova i dokaza o plaćanju koji glase na njihovo ime i prezime pojedinačno i drugih isprava propisanih Pravilnikom, pravo na uvećanje osobnog odbitka za te namjene i to svaki pojedinačno, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje.

Uz uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom i temeljem propisanih isprava, u poreznom razdoblju pravo na dio osobnog odbitka za investicijsko održavanje postojećeg stambenog prostora može se priznati poreznom obvezniku po osnovi npr. plaćenih kamata namjenskog stambenog kredita za investicijsko održavanje do 12.000,00 kuna godišnje, a i njegovom bračnom drugu po osnovi stvarno nastalih izdataka (financirano vlastitim sredstvima) za investicijsko održavanje tog stambenog prostora, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje.

Ako porezni obveznik, pod uvjetima propisanim Zakonom i Pravilnikom i temeljem propisanih isprava, koristi dio osobnog odbitka po osnovi plaćenih kamata namjenskog stambenog kredita ili stvarno nastalih izdataka za kupnju ili izgradnju stambenog prostora, najviše do 12.000,00 kuna godišnje i njegov bračni drug može u istom poreznom razdoblju koristiti dio osobnog odbitka za investicijsko održavanje tog stambenog prostora, uz uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom i temeljem propisanih isprava, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje.

Ako porezni obveznik i njegov bračni drug sredstvima namjenskog stambenog kredita kupuju ili grade stambeni prostor za potrebe svojeg trajnog stanovanja ili investicijski održavnu postojeći stambeni prostor radi poboljšanja uvjeta stanovanja, dio osobnog odbitka po tim osnovama, uz uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom, može se priznati poreznom obvezniku i njegovom bračnom drugu, po osnovi plaćenih kamata namjenskog stambenog kredita, pojedinačno do 12.000,00 kuna godišnje, uz uvjet da svaki pojedinačno ima ugovor o kreditu za taj stambeni prostor na svoje ime i prezime, potvrdu kreditora o plaćanju kamata na svoje ime i prezime, dokaz da je stambeni prostor u njihovom vlasništvu, te druge isprave propisane Pravilnikom.

U slučaju kada kupnju i1i izgradnju stambenog prostora u poreznom razdoblju bračni drugovi financiraju sredstvima namjenskog stambenog kredita i vlastitim sredstvima, uz uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom, dio osobnog odbitka za te namjene mogu koristiti i jedan i drugi bračni drug na način da bračni drug koji koristi dio osobnog odbitka po osnovi plaćenih kamata namjenskog stambenog kredita ne mole koristiti dio osnovnog odbitka po osnovi stvarno nastalih troškova, a bračni drug koji koristi olakšicu po osnovi stvarno nastalih troškova financiranih vlastitim sredstvima ne može koristiti olakšicu po osnovi plaćenih kamata namjenskog stambenog kredita. Porezni obveznik i njegov bračni drug obvezni su za te namjene priložiti isprave propisane Pravilnikom.

Ako porezni obveznik, pod uvjetima propisanim Zakonom i Pravilnikom, u tijeku poreznog razdoblja za kupnju ili izgradnju stambenog prostora koristi pravo na dio osobnog odbitka po osnovi plaćenih kamata namjenskog stambenog kredita, a u slijedećim razdobljima oporezivanja koristi, pod uvjetima propisanim Zakonom i Pravilnikom, dio osobnog odbitka za investicijsko održavanje postojećeg stambenog prostora, porezni obveznik više nema u svim slijedećim razdobljima oporezivanja pravo na dio osobnog odbitka po osnovi plaćenih kamata po namjenskom stambenom kreditu za kupnju ili izgradnju stambenog prostora.

2.7.Dio osobnog odbitka po osnovi plaćene slobodno ugovorene najamnine

Ako tuzemni porezni obveznik u poreznom razdoblju ne zahtijeva dio osobnog odbitka po osnovi kupnje ili izgradnje ili investicijskog održavanja stambenog prostora, financirano iz vlastitih sredstava ili sredstvima namjenskog stambenog kredita, osobni odbitak može uvećati za iznos u visini 50% plaćene slobodno ugovorene najamnine, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje (članak 29. stavak 13. Zakona i članak 50. stavak 26. Pravilnika).

Isprave koje porezni obveznik prilaže svojoj poreznoj prijavi, prema članku 50. stavku 26. i članku 60. stavku 1. točki 11. Pravilnika, u svrhu korištenja dijela osobnog odbitka za te namjene:

- Preslika ugovora o najmu
- Dokaz o plaćenoj najamnini u poreznom razdoblju - preslika naloga o plaćenoj najamnini, potvrda najmodavca
- Izjava da porezni obveznik nema u vlasništvu useljivu nekretninu na području Republike Hrvatske i inozemstva.

Temeljem odredbi članka 29. stavka 13. Zakona, pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi plaćene najamnine porezni obveznik može koristiti pod uvjetom da nema riješeno stambeno pitanje. Obzirom da se prema odredbama Pravilnika rješavanjem pitanja trajnog stanovanja smatra kupnja prve nekretnine, porezni obveznik može koristiti pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi plaćene najamnine samo ako nema u vlasništvu druge nekretnine u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Dio osobnog odbitka po osnovi plaćene najamnine ne mogu koristiti porezni obveznici koji plaćaju zaštićenu najamninu prema odredbama Zakona o najmu.
Povratak na prethodnu stranicu