Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/03-01/990
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 30.10.2003
Osobni odbitak poreznih obveznika koji imaju prebivalište i borave na brdsko - planinskim područjima
Na upit g. "A", a u svezi ostvarivanja prava i načina korištenja uvećanog osnovnog osobnog odbitka obzirom da porezni obveznik ima prebivalište i boravi na brdsko - planinskom području, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 3. Zakona o brdsko - planinskim područjima («Narodne novine» br. 12/02, 32/02 i 117/03) propisane su jedinice lokalne samouprave koje, u smislu istog Zakona, imaju status brdsko - planinskog područja.
Člankom 7.b. istog Zakona, propisano je da se porezne olakšice za treću skupinu područja posebne državne skrbi propisane člankom 40. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine» br. 127/00, 150/02 i 163/03) i člankom 13. Zakona o porezu na dobit («Narodne novine» br. 127/00 i 163/03) primjenjuju i na brdsko - planinska područja.
Odredbama članka 40. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se obveznicima poreza na dohodak koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi treće skupine, utvrđene posebnim zakonom, iznimno od članka 29. stavka 1. istog Zakona, osnovni osobni odbitak utvrđuje u visini 2.250,00 kuna mjesečno.

Odredbama članka 40. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se poreznim obveznicima osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu utvrđuje prema osnovnom osobnom odbitku iz stavka 1. istog članka, ako ti članovi uže obitelji i djeca imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi.
Člankom 40. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se osobni odbitak iz stavka 1.12. istog članka priznaje u godišnjem obračunu poreza na dohodak,
po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi, a tijekom poreznog razdoblja koristi se osobni odbitak iz članka 29. stavak 1.12. istog Zakona.

Temeljem iznesenog, ako porezni obveznik ima prebivalište i boravi na području koje, prema posebnom zakonu, ima status brdsko - planinskog područja, ima pravo, u skladu s Zakonom o porezu na dohodak, i na uvećani osnovni osobni odbitak u visini 2.250,00 kuna mjesečno odnosno 27.000,00 kuna godišnje i to pravo porezni obveznik može ostvariti u godišnjem obračunu poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi.
U skladu s iznesenim, porezni obveznik može ostvariti pravo na uvećani osnovni osobni odbitak propisan za brdsko - planinska područja i za područja posebne državne skrbi, uz uvjet da ima prebivalište i boravi na tom području.
Prebivalište i boravak poreznog obveznika i/ili članova njegove uže obitelji i djece na navedenom području, utvrđuje se na temelju vjerodostojnih isprava koje porezni obveznik dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu u svrhu izmjene/dopune obrasca PK (porezne kartice) odnosno prilaže uz svoju godišnju poreznu prijavu.
Povratak na prethodnu stranicu