Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/03-01/448
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 15.07.2003
Osobni odbitak za uzdržavanog člana - osobe s invaliditetom
Na upit Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida iz Zagreba, Šoštarićeva 8, a u svezi korištenja osobnog odbitka poreznog obveznika za dijete s invaliditetom koje prima invalidninu u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno (12.000,00 kuna godišnje), u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 29. stavka 2. točke 3. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00 i 150/02; u daljnjem tekstu Zakon), u primjeni od 01. siječnja 2003. godine, propisano je da tuzemni porezni obveznici mogu odbiti i osobni odbitak i to 0,25 osnovnog osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom.
Člankom 29. stavkom 3. Zakona propisano je da se uzdržavanim članovima obitelji i uzdržavanom djecom iz stavka 2. istog članka smatraju fizičke osobe čiji dohodak i drugi primici koji se u smislu ovog Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos peterostrukog osnovnog osobnog odbitka iz stavka 1. istog članka, na godišnjoj razini, što iznosi 7.500,00 kuna godišnje.
Obzirom da je odredbama članka 29. stavka 1. Zakona propisan osnovni osobni odbitak u visini 1.500,00 kuna i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez, iz navedenog upita razvidno je da iznos invalidnine u godišnjem iznosu od 12.000,00 kuna prelazi peterostruki osnovni osobni odbitak odnosno prelazi iznos od 7.500,00 kuna na godišnjoj razini.
Temeljem iznesenog, porezni obveznik ne može koristiti osobni odbitak za dijete koje prima invalidninu u iznosu većem od Zakonom propisanog.
Povratak na prethodnu stranicu