Porez na dohodak - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:120-01/03-01/76
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 03.02.2004
Povrat sredstva utrošenih za lijecenje djeteta u inozemstvu
Na upit gde. "A", a u svezi
povrata sredstava utrošenih za lijecenje djeteta u inozemstvu pri podnošenju godišnje porezne
prijave na dohodak, u nastavku odgovaramo:
Odredbama clanka 29. stavka 9. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br.
127/00, 150/02 i 163/03; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da se tuzemnim poreznim
obveznicima osobni odbitak iz clanka 29. stavka 4. istog Zakona mole u poreznom razdoblju
uvecati za iznos stvamih troškova zdravstvenih usluga i nabavu ortopedskih pomagala u
Republici Hrvatskoj, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje pod uvjetom da ti izdaci nisu
podmireni iz osnovnog, dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja te ako nisu
financirani iz dobivenih darovanja.
Clankom 50. stavkom 15. Pravilnika o porezu na dohodak (<140/03, 188/03 i 198/03; u daljnjem tekstu Pravilnik) propisano je da se tuzemnim poreznim
obveznicima osobni odbitak za porezno razdoblje moze povecati u godišnjem obracunu
poreza na temelju podnesene godišnje porezne prijave za iznos stvarnih troškova za
zdravstvene usluge i nabavu ortopedskih pomagala u Republici Hrvatskoj za vlastite potrebe,
a najviše do 12.000,00 kuna godišnje.
Temeljem iznesenog, a u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika, tuzemnom
poreznom obvezniku moze se, u konacnom obracunu poreza na dohodak na temelju
podnesene godišnje porezne prijave kojoj su prilozene propisane vjerodostojne isprave
(racuni, dokazi o placanju i dr.), uvecati osobni odbitak po osnovi izdataka za zdravstvene
usluge, najviše do 12.000,00 kuna godišnje, ako su navedene zdravstvene usluge obavljene u
zdravstvenoj ustanovi ili od zdravstvenog radnika privatne prakse u Republici Hrvatskoj i ako
ih je porezni obveznik obavio za svoje vlastite potrebe i platio iz svojih vlastitih sredstava.
Iz postavljenog upita razvidno je da je zdravstvena usluga izvršena izvan Republike
Hrvatske i za potrebe djeteta, na cije ime i prezime glasi racun za obavljene zdravstvene
usluge, te porezni obveznik - majka, sukladno odredbama Zakona i Pravilnika, ne moze
koristiti pravo na uvecanje osobnog odbitka po toj osnovi.
Povratak na prethodnu stranicu