Porez na dohodak - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-01/04-01/25
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 03.02.2004
Dio osobnog odbitka po osnovi kupnje i investicijskog odrzavanja stambenog prostora
Na upit g. "A" a u svezi korištenja dijela osobnog odbitka po osnovi kupnje stana i
investicijskog odrzavanja postojeceg stambenog prostora, u nastavku odgovaramo:
Odredbama clanka 29. stavka 10. Zakona o porezu na dohodak (<127/00, 150/02 i 163/03; u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da se tuzemnim poreznim
obveznicima osobni odbitak iz clanka 29. stavka 4. Zakona uvecava i za ulaganja na ime
kupnje ili gradnje stambenog prostora (stana ili kuce) za potrebe svojeg trajnog stanovanja.
Osobni odbitak se uvecava i za investicijska odrzavanja na postojecem stambenom prostoru
poreznog obveznika ili njegovog bracnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja. Porezni
obveznik je za korištenje toga osobnog odbitka obvezan predociti vjerodostojne isprave.
Osobni odbitak iz clanka 29. stavka 10. Zakona iznosi u poreznom razdoblju do
12.000,00 kuna (clanak 29. stavak 11. Zakona).
Clankom 50. stavkom 20. Pravilnika o porezu na dohodak (<140/03, 188/03 i 198/03; u daljnjem tekstu Pravilnik) propisano je da porezni obveznik dio
osobnog odbitka za stambene potrebe (kupnju, izgradnju, investicijsko odrzavanje stambenog
prostora) moze koristiti na nacin da se kupnja ili izgradnja ili investicijsko odrzavanje
stambenog prostora financira:
1.
iz vlastitih sredstava, pa se dio osobnog odbitka priznaje na temelju
vjerodostojnih isprava u visini stvarno nastalog izdatka, a najviše do
12.000,00 kuna godišnje, ili
2.
iz sredstava namjenskog stambenog kredita, pri cemu se dio osobnog
odbitka priznaje u visini placenih kamata, a najviše do 12.000 kuna
godišnje.
Osobni odbitak po osnovi kupnje ili izgradnje stambenog prostora za potrebe trajnog
stanovanja moze se koristiti ako porezni obveznik i njegov bracni drug nemaju u vlasništvu
useljivu nekretninu. Rješavanjem pitanja trajnog stanovanja smatra se kupnja prve nekretnine,
uz izjavu poreznog obveznika da de se u kupljeni stambeni prostor trajno useliti (clanak 50.
stavak 21. Pravilnika).
Kupnjom stambenog prostora smatra se kupnja stana ili stambene kuce na podrucju
Republike Hrvatske za potrebe trajnog stanovanja poreznog obveznika, a dokazuje se
predugovorom odnosno ugovorom o kupnji zakljucenim s prodavateljem pravnom ili
fizickom osobom od 1. sijecnja 2003. godine te drugim ispravama propisanim odredbama
Pravilnika (clanak 50. stavak 22. Pravilnika).
Investicijskim odrzavanjem radi poboljšanja uvjeta trajnog stanovanja smatraju se sva
ulaganja na postojecem stambenom prostoru u vlasništvu poreznog obveznika ili njegovog
bracnog druga na podrucju Republika Hrvatske obavljena nakon 1. sijecnja 2003. godine za
što porezni obveznik svojoj godišnjoj poreznoj prijavi mora priloziti propisane isprave -
izvorne racune o izvedenim radovima, uslugama izdane od registriranih izvodaca, dokaz o
prebivalištu/uobicajenom boravištu i boravku na adresi gdje se stambena jedinica nalazi,
dokaz o vlasništvu stambenog prostora (clanak 50. stavak 24. Pravilnika).
U skladu s odredbama clanka 50. stavka 25. Pravilnika, osobni odbitak po osnovi
placenih kamata priznaje se u slucaju kupnje, izgradnje ili investicijskog odrzavanja stana ili
stambene kuce koja je financirana sredstvima namjenskog stambenog kredita, neovisno o
nadnevku zakljucenog ugovora o namjenskom stambenom kreditu, a uz uvjet da je namjenski
stambeni kredit ugovoren uz kamatu od najmanje 6 % godišnje (krediti zakljuceni do 31.
prosinca 2002. godine), a uz uvjete i na nacin propisan odredbama Zakona i Pravilnika i uz
propisane isprave.
Na postavljeni upit poreznog obveznika da li racun procjene nekretnine od banke koji
je platio kao i troškovi obrade kredita koje je naplatila banka, mogu uvecati osobni odbitak po
osnovi kupnje stana, prema odredbama Zakona i Pravilnika, razvidno je da porezni obveznik
navedene izdatke ne mole koristiti u svrhu priznavanja dijela osobnog odbitka za tu namjenu.
Dijelom osobnog odbitka u svrhu kupnje stambenog prostora za rješavanje pitanja trajnog
stanovanja poreznog obveznika smatra se kupnja prve nekretnine i to na nacin da je porezni
obveznik financiranje kupnje izvršio vlastitim sredstvima, te se dio osobnog odbitka priznaje
u visini stvamo nastalog izdatka za kupnju stambenog prostora ili sredstvima namjenskog
stambenog kredita, te se placena kamata po tom kreditu smatra dijelom osobnog odbitka za te
namjene, a uz uvjete i na nacin propisan odredbama Zakona i Pravilnika i uz propisane
isprave.
Obzirom da je odredbama clanka 50. stavka 24. Pravilnika propisano da se uvecanjem
osobnog odbitka po osnovi investicijskog odrzavanja postojeceg stambenog prostora smatraju
ulaganja u stambeni prostor izvršena od registriranog izvodaca radova i usluga za koja porezni
obveznik posjeduje izvome racune, uvecanje osobnog odbitka po toj osnovi porezni obveznik
ne moze ostvariti temeljem racuna za gradevinski materijal te obavljene radove koje je
nabavio i izvršio sam.
Povratak na prethodnu stranicu