Porez na dohodak - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-01/04-01/23
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 03.02.2004
Dio osobnog odbitka za investicijsko odrzavanje postojeceg stambenog prostora
Na upit g. "A" u svezi korištenja dijela osobnog
odbitka po osnovi investicijskog odrzavanja zajednickih prostorija stambene zgrade i
postojeceg stambenog prostora (obiteljske kuce) i koji radovi i usluge se mogu smatrati
investicijskim odrzavanjem, u nastavku odgovaramo:
Odredbama c1anka 29. stavka 10. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br.
127/00, 150/02 i 163/03; u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da se tuzemnim poreznim
obveznicima osobni odbitak iz clanka 29. stavka 4. Zakona uvecava i za ulaganja na ime
kupnje ili gradnje stambenog prostora (stana ili kuce) za potrebe svojeg trajnog stanovanja.
Osobni odbitak se uvecava i za investicijska odrzavanja na postojecem stambenom prostoru
poreznog obveznika ili njegovog bracnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja. Porezni
obveznik je za korištenje toga osobnog odbitka obvezan predociti vjerodostojne isprave.
Osobni odbitak iz clanka 29. stavka 10. Zakona iznosi u poreznom razdoblju do
12.000,00 kuna (clanak 29. stavak 11. Zakona).
Ako porezni obveznik kupnju i gradnju stambenog prostora odnosno investicijska
odrzavanja postojeceg stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog
kredita, otplata kamata po tom kreditu, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje, smatra se
osobnim odbitkom. U tom slucaju ne moze koristiti osobni odbitak za te namjene ne temelju
stvamo nastalih izdataka prema clanku 29. stavku 10. Zakona (c1anak 29. stavak 12. Zakona).
Investicijskim odrzavanjem radi poboljšanja uvjeta trajnog stanovanja smatraju se sva
ulaganja na postojecem stambenom prostoru u vlasništvu poreznog obveznika ili njegovog
bracnog druga na podrucju Republika Hrvatske obavljena nakon 1. sijecnja 2003. godine za
što porezni obveznik svojoj godišnjoj poreznoj prijavi mora priloNti propisane isprave
(izvome racune o izvedenim radovima, uslugama izdane od registriranih izvodaca, dokaz o
prebivalištu/uobicajenom boravištu i boravku na adresi gdje se stambena jedinica nalazi,
dokaz o vlasništvu stambenog prostora (clanak 50. stavak 24. Pravilnika o porezu na dohodak
((Narodne novine» br. 140/00, 188/03 i 198/03; u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Ako porezni obveznik investicijsko odrzavanje postojeceg stambenog prostora
financira sredstvima namjenskog stambenog kredita, iznimno od clanka 50. stavka 24.
Pravilnika, osobni odbitak po osnovi placenih kamata tog kredita za te nainjene, mole se
poreznom obvezniku priznati neovisno o nadnevku zakljucenog ugovora o namjenskom
stambenom kreditu, a uz uvjet da je namjenski stambeni kredit, ako je zakljucen do 31.
prosinca 2002. godine, ugovoren uz kamatu od najmanje 6 % godišnje (clanak 50. stavak 25.
Pravilnika), uz uvjete i na nacin propisan Zakonom i Pravilnikom, te uz propisane isprave
(preslika ugovora o namjenskom stambenom kreditu, potvrda kreditora o visini placene
kamate u poreznom razdoblju i druge isprave).
Poreznom obvezniku mogu se kao uvecanje osobnog odbitka, uz uvjete i na nacin
propisan odredbama Zakona i Pravilnika, priznati investicijska odrzavanja postojeceg
stambenog prostora (stana ili obiteljske kuce) u vlasništvu poreznog obveznika ili njegovog
bracnog druga (popravak krova, zamjena dotrajale stolarije, licenje zidova, popravak i
odrzavanje peci za grijanje i pripadajucih instalacija - cijevi, popravak fasade na obiteljskoj
kuci, zamjena i popravak vodovodnih instalacija, parketa i sl.), a uz uvjet da je radove i usluge
odrzavanja i/ili ugradnje, zamjene, montaze potrebnih dijelova i/ili nabave potrebnog
materijala/dijelova, izvršio registrirani izvodac radova za koje porezni obveznik posjeduje
izvome racune na svoje ime i prezime te ostale isprave propisane Zakonom i Pravilnikom.
Poreznom obvezniku ne mogu se kao uvecanje osobnog odbitka za te namjene
priznati investicijska odrzavanja stambene zgrade i zajednickih prostorija zgrade (popravak
liftova u zgradi, saniranje zajednicke terase, zamjena prozora u zajednickom stubištu,
saniranje zajednickog stubišta, popravak toplinske stanice u zgradi, deratizacija i dezinsekcija
prostorija, placanja predstavnika stanara; blagajnika, cistacice, placanja obvezne pricuve,
popravak fasade na zgradi i sl.), obzirom da se ne radi o stambenom prostoru poreznog
obveznika nego o zajednickim dijelovima stambene zgrade i pomocnim prostorijama, iako su
u suvlasništvu poreznog obveznika.
Povratak na prethodnu stranicu