Porez na dohodak - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-01/04-01/269
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 04.03.2004
Oporezivanje dohotka od samostalnih djelatnosti i dobiti na području posebne državne skrbi
U svezi niza upita autoprijevoznika, o načinu utvrđivanja dohotka i dobiti od obavljanja autoprijevozničke djelatnosti na području posebne državne skrbi, u nastavku odgovaramo:
Zakonom o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 26/03-pročišćeni tekst) utvrđena su područja o kojima Republika Hrvatska posebno skrbi i poticajne mjere za njihovu obnovu i razvitak.
Prava iz Zakona o područjima posebne državne skrbi ostvaruju fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi, i pravne osobe koje imaju sjedište na područjima posebne državne skrbi.
Prema članku 41. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02 i 163/03) obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona na područjima posebne državne skrbi i Grada Vukovara, ostvareni dohodak od tih djelatnosti na tim područjima umanjuje se za:
1. 75% na područjima prve skupine i Grada Vukovara,
2. 50% na područjima druge skupine,
3. 25% na područjima treće skupine.
Porezni obveznici koji djelatnost obavljaju na područjima posebne državne skrbi i Gradu Vukovaru, a i izvan tih područja, a koriste olakšice iz članka 41. Zakona, obvezni su radi pravilnog utvrđivanja dohotka, u poslovnim knjigama i evidencijama na odgovarajući način osigurati podatke o ostvarivanju dohotka na tim područjima, prema odredbama članka 42. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 140/03, 188/03 i 198/03.).
I u Zakonu o porezu na dobit ("Narodne novine" br. 127/2000. i 163/2003.), u člancima 13., 14., 15., 16., i 18. propisani su uvjeti i način ostvarivanja olakšica. U članku 12. stavak 1. Pravilnika o porezu na dobit («Narodne novine» br. 54/01. i 198/03.), propisano je da porezni obveznici koji koriste olakšicu, oslobođenja i poticaj iz članka 13., 14., 15., 16., i 18. Zakona, obvezni su osigurati posebno porezno-knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja za djelatnost za koju koriste olakšicu, oslobođenje ili poticaj.
Prema navedenim propisima za korištenje prava na olakšicu, oslobođenje ili poticaj nije presudno ima li porezni obveznik prebivalište ili sjedište na području posebne državne skrbi, nego obavlja li djelatnost na tom području, za koju je potrebno posebno knjigovodstveno praćenje o ostvarenom dohotku ili dobiti.
Posebno knjigovodstveno praćenje djelatnosti moguće je i smisleno u slučajevima trajnog obavljanja djelatnosti, koje podrazumijeva kontinuirano i stalno obavljanje djelatnosti na jednom mjestu, što znači, da poduzetnik ima, najmanje, poslovnu jedinicu. Poslovnom jedinicom, u smislu članka 40 Općeg poreznog zakona («Narodne novine» br. 127/2000., 86/2001. i 15/2002.), smatra se svako stalno mjesto obavljanja gospodarstvene djelatnosti. Poslovnom jedinicom smatraju se posebno:
1. sjedište uprave,
2. podružnica,
3. poslovnica,
4. mjesto proizvodnje ili radionica,
5. mjesto kupnje, prodaje ili isporuke,
6. rudnik, kamenolom ili drugo stalno, pokretno ili plutajuće crpilište zemnog blaga,
7. stalno, pokretno, plutajuće ili drugo gradilište, građevinski ili montažni projekt ako traje dulje od šest mjeseci i to jedna od nekoliko gradnji ili montaža koje vremenski postoje usporedno, ili nekoliko gradnji ili montaža koje slijede bez prekida jedna za drugom. Nadalje, smatra se da postoji poslovna jedinica ako zastupnik koji nema samostalni položaj obavlja poslove za društvo prema uputama društva, a posebno ako za društvo trajno sklapa ugovore ili posreduje pri njihovu sklapanju ili poduzima određene pravne radnje ili pribavlja poslove, ili ima zalihe dobara iz kojih obavlja isporuke.
U skladu s navedenim, ako poduzetnik koji obavlja djelatnost odnosno ima registriranu obrtničku djelatnosti ili sjedište na području posebne državne skrbi, a obavlja prijevozničku djelatnost i izvan toga područja, može koristiti zakonom propisanu olakšicu za ukupnu djelatnost, jer se prijevoznička djelatnost ne obavlja stalno u jednom mjestu. Iznimno, ako pod poduzetnik-prijevoznik ima neko stalno mjesto, poslovnu jedinicu, u smislu navedene odredbe članka 40. Općeg poreznog zakona, izvan područja od posebne državne skrbi, tada za istu treba posebno utvrditi dohodak ili dobit.
Povratak na prethodnu stranicu