Porez na dohodak - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-01/04-01/44
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 02.03.2004
Dokazivanje prebivališta radi korištenja olakšica na području posebne državne skrbi
U svezi upita poreznog obveznika "A", o dokazivanju prebivališta radi korištenja olakšica na području posebne državne skrbi, u nastavku odgovaramo:
Člankom 40. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 127/00, 150/02, 163/03) propisano je da se obveznicima poreza na dohodak koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi utvrđenim posebnim zakonom, iznimno od članka 29. stavka 1. ovoga Zakona, osnovni osobni odbitak utvrđuje u visini:
1. 3.750,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području prve skupine,
2. 3.000,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području druge skupine,
3. 2.250,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području treće skupine.
Poreznim obveznicima se osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu utvrđuje prema osnovnom osobnom odbitku iz stavka 1. ovoga članka, ako ti članovi uže obitelji i djeca imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi. Osobni odbitak prema stavku 1., 2. i 3. ovoga članka priznaje se u godišnjem obračunu poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi, a tijekom poreznog razdoblja priznaje se osobni odbitak iz članka 29. stavka l.i 2. ovoga Zakona.
Odredbama članka 22. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 140/03, 188/03 i 198/03) propisan je sadržaj i popunjavanje porezne kartice - Obrasca PK. Porezna kartica - Obrazac PK sadrži podatke o izdavatelju kartice, matičnom broju građana ili sistemskom broju koji dodjeljuje Porezna uprava i to za poreznog obveznika kojemu se porezna kartica izdaje, a i osobnom broju umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine, opće podatke o posloprimcu odnosno umirovljeniku ili korisniku obiteljske mirovine (pod 1.) te podatke za osobni odbitak, umanjenje poreza po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i podatke o prebivalištu i boravku na područijma za koje su propisane olakšice i to poreznog obveznika i/ili uzdržavanih članova njegove uže obitelji.
Podatke za osobni odbitak poreznog obveznika iz članka 29. stavka 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02 i 163/03) u Obrascu PK pod II.1. i II.2. popunjava nadležna ispostava Porezne uprave na temelju isprava kao što su izvaci i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, potvrda o usvojenju djeteta i skrbništvu, rješenja suda o plaćanju alimentacije, potvrda nadežog tijela za zapošljavanje, rješenje o utvrđenom invaliditetu, potvrda o školovanju na školama i fakultetima, potvrde o prebivalištu ili uobičajenom boravištu te sve druge isprave koje potvrđuju činjenice u svezi s korištenjem osobnog odbitka.
Člankom 21. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da svaku promjenu koja utječe na neoporezivi dio dohotka (osobni odbitak) posloprimac treba prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave i dostaviti joj odgovarajuće isprave u roku trideset (30) dana od dana nastanka promjene. Ako posloprimac promijeni općinu prebivališta ili uobičajenog boravišta, tu je promjenu dužan prijaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema novom prebivalištu ili uobičajenom boravištu, a koja će to upisati u Obrazac PK. O promjeni općine prebivališta ili uobičajenog boravišta dužan je izvijestiti i sve poslodavce kod kojih ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada najkasnije u roku sljedećih trideset (30) dana, odnosno prije prvoga sljedećeg primitka.
Slijedom navedenog, porezni obveznik koji ima prebivalište na području posebne državne skrbi, pri podnošenju godišnje porezne prijave, nije obvezan predati uvjerenja o prebivalištu ili uobičajenom boravištu za sebe i uzdržavane članove uže obitelji ako su sve promjene u propisanim rokovima evidentirane na njihovim poreznim karticama (Obrazac PK).
Povratak na prethodnu stranicu