Porez na dohodak - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-01/03-01/1244
Urudžbeni broj:513-07/04-3
Zagreb, 02.01.2004
Oslobodenje od plaćanja poreza na području posebne državne skrbi
U svezi upita poreznih obveznika "A" i "B" koji imaju prebivalište i obavljaju poduzetničku djelatnost na području posebne državne skrbi, koja prava na oslobodenje od plaćanja poreza mogu ostvariti, u nastavku odgovaramo:
Prema članku 40. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02, 163/03) obveznicima poreza na dohodak koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi utvrdenim posebnim zakonom, osnovni osobni odbitak utvrduje se u visini:
1. 3.750,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području prve skupine,
2. 3.000,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području druge skupine,
3. 2.250,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području treće skupine.
Poreznim obveznicima se osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu utvrduje prema osnovnom osobnom odbitku iz stavka 1. ovoga članka, ako ti članovi uže obitelji i djeca imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi.
Zakonom o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 26/03-pročišćeni tekst) utvrdena su područja o kojima Republika Hrvatska posebno skrbi i poticanje mjere za njihovu obnovu i razvitak.
Područja posebne državne skrbi utvrduju se radi otklanjanja posljedica rata, bržeg povratka stanovništva koje je prebivalo na tim područjima prije Domovinskog rata, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, te pottianja što ravnomjernijeg razvitka svih područia Republike Hrvatske.
Prava iz Zakona o područjima posebne državne skrbi ostvaruju fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi, i pravne osobe koje imaju sjedište na područiima posebne državne skrbi.
Područja posebne državne skrbi odreduju se u tri skupine, i to prva i druga skupina prema okolnostima nastalim na temelju stanja okupiranosti i posljedica agresije na Republiku Hrvatsku, a treća skupina prema četiri kriterija: kriteriju ekonomske razvijenosti, kriteriju strukturnih poteškoća, demografskom kriteriju i posebnom kriteriju.
Prvoj skupini pripadaju tijekom Domovinskog rata okupirana područja gradova i općina koja se nalaze neposredno uz državnu granicu, a gradsko/općinsko središte nije od državne granice udaljeno više od 15 kilometara zračne linije i nema više od 5 000 stanovnika prema popisu pučanstva iz 1991. godine, kao i sva preostala tada okupirana područja gradova, općina i naselja hrvatskog Podunavlja.
Prvoj skupini pripada u cijelosti područje grada Topusko.
Prema članku 41. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona na područjima posebne državne skrbi i Grada Vukovara, ostvareni dohodak od tih djelatnosti na tim područjima umanjuje se za:
1. 75% na područjima prve skupine i Grada Vukovara, 2. 50% na područjima druge skupine,
3. 25% na područjima treće skupine.
Takoder, č1ankom 13. stavkom 1. Zakona o područj ima posebne državne skrbi propisano je da se na promet i stjecanje nekretnina koje se nalaze na područjima posebne državne skrbi ne plaća porez na promet nekretnina kad fizička osoba kupovinom nekretnine prijavljuje ili mijenja prebivalište unutar tog područja.
Slijedom navedenog, poduzetnici koji imaju prebivalište na području prve skupine područia posebne državne skrbi, mogu koristiti olakšice propisane navedenim zakonskim propisima.
Povratak na prethodnu stranicu