Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/04-01/1355
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
ZAgreb, 29.11.2004
Oporezivanje primitaka od financijske imovine neprofitne organizacije
U svezi upita "A", organizacije glazbeno-estradnih izvođača, u likvidaciji, o načinu isplate preostalih novčanih sredstava članovima udruge nakon okončanja likvidacijskog postupka i podmirenja dugova svim vjerovnicima te plaćenih drugih troškova, u nastavku odgovaramo;
Člankom 22. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 88/01 i 11/02 - ispravak) propisano je da imovinu udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem njenih djelatnosti, dotacijama iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njene nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.
Člankom 34. Zakona o udrugama propisano je da, u slučaju prestanka postojanja udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, predaje pravnoj ili fizičkoj osobi određenoj statutom udruge.
Udruga koja je primila dotaciju iz držanog proračunau ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u slučaju prestanka postojanja ostatak sredstava dotacije vratit će u proračun iz kojega je dotacija dana.
Ako udruga statutom ne odredi postupak s imovinom udruge u slučaju prestanka postojanja udruge, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.
Slijedom navedenog, ako je statutom udruge određeno da se imovina, nakon provedenog postupka likvidacije, podjeli svim članovima društva prema utvrđenim kriterijima, takve isplate ne smatraju se dohotkom i ne podliježu oporezivanju prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu