Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/04-01/1290
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 16.09.2004
Porez na dohodak - terenski dodatak
Od Knjigovodstvenog servisa "A" primili smo upit koji se odnosi na mogučnosti neoporezive isplate terenskog dodatka. Na upite mora li se propisani neoporezivi iznos terenskog dodatka opravdati stvarnim utroskom hrane, pica i drugog na terenu, imaju li zaposlenici pravo na neoporezive isplate terenskog dodatka za rad subotom i nedjeljom ako se neprekidno nalaze i rade na terenu te da li i poslodavac koji je obrtnik ima pravo na neoporezivi iznos terenskog dodatka, nastavno odgovaramo.
Odredbama clanka 7. tocka 9. Zakona o porezu na dohodak (..Narodne novine" broj 127/00,150/02,163/03 i 30/04) propisano je da se porez na dohodak ne placa na primitke zaposlenika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im ispla6uje poslodavac do propisanog iznosa.
Prema odredbama clanka 12. stavak 2. tocka 15. i 16. Pravilnika o porezu na dohodak (..Narodne novine" broj 140/03, 188/03, 198/03), porez na dohodak se izmedu ostalog, ne pla6a ni na terenski dodatak u zemlji do 170,00 kuna dnevno i na terenski dodatak u inozemstvu do 250,00 kuna dnevno, a koji se isplacuje na ime pokrica troskova prehrane i drugih troskova zaposlenika na terenu u zemlji i inozemstvu, osim troskova smjestaja koji se podmiruju na teret poslodavca i ne smatraju se dohotkom zaposlenika. Prema odredbama stavka 6. istog clanka toga Pravilnika terenski dodatak u zemlji i u inozemstvu isplacuje se kada zaposlenik boravi izvan mjesta svojega prebivalista ili uobicajenog boravista radi poslova koje obavija izvan sjedista poslodavca ili sjedista izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavija takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu (mjesto rada se razlikuje od mjesta sjedista poslodavca ili njegove poslovne jedinice i mjesta prebivalista ili uobicajenog boravista zaposlenika, pri cemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara). Terenski se dodatak moze pod tim uvjetima isplatiti i u slucaju kada ne postoji potreba nocenja na terenu.

Iz navedenog proizlazi da zaposlenici nemaju obvezu (putem vjerodostojnih isprava) pravdati utrosak neoporezivog iznosa terenskog dodatka od 170,00 odnosno 250,00 kuna dnevno, jer ta obveza nije utvrdena navedenim propisima.
Nadalje, zaposlenici imaju pravo, s obzirom na namjenu terenskog dodatka (pokri6e troskova prehrane i drugih troskova), pod propisanim uvjetima primiti neoporezivi iznos terenskog dodatka i za dane tjednog odmora, ako i u te dane na terenu borave.
Prema odredbama clanka 31. stavak 17. Pravilnika o porezu na dohodak poslovnim izdacima obveznika poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost iz clanka 15. stavka 1., 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak smatraju se iznosi naknada, potpora i nagrada za njih osobno, u visini i na nacin propisan clankom 12. istog Pravilnika.
Prema tome pod uvjetima propisanim clankom 12. stavak 2. tocka 15. i 16. te stavak 6. Pravilnika o porezu na dohodak pravo na neoporezivi iznos terenskog dodatka imaju za sebe osobno i obrtnici, pri 6emu se isplaceni iznos terenskog dodatka, kao i u slucaju njihovih zaposlenika, smatra poslovnim izdacima koji umanjuju ostvarene primitke odnosno dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti obrta.
Nadlezna ispostava Porezne uprave ce ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu