Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/04-01/1069
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 14.09.2004
Troškovi smještaja i prehrane za sudionike seminara
Državni ured za reviziju proslijedio nam je upit Regionalnog središta za pružanje pomoci i uklanjanje posljedica katastrofa, 21221 Divulje, Vojama Knez Trpimir, koji se odnosi na porezni tretman naknada za prehranu i smještaj osoba na seminarima organiziranim u suradnji sa domaćim udrugama i medunarodnim organizacijama, a u vezi sa obukom i osposobljavanjem upravljačkih i specijalističkih timova iz podrucja zaštite i spašavanja. U upitu se navodi da je Veleposlanstvo Republike Francuske dalo donaciju Regionalnom središtu za pokrivanje troškova seminara i to troškova prijevoza, smještaja i prehrane sudionika te nabavu opreme, pri cemu je to Veleposlanstvo refundiralo troškove prijevoza sudionicima izravno, dok ostale troškove snosi Regionalno središte. Postavljen je upit o poreznom tretmanu troškova prehrane i smjes'taja za sudionike seminara, a sve radi različitih tumačenja koje Regionalni centar dobiva. Nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 7. tocke 9. i 11. Zakona o porezu na dohodak (,,Narodne novine" broj 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04) propisano je da se primicima na koje se ne plaća porez ne smatraju primici zaposlenika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplacuje poslodavac do propisanog iznosa, a ni na primitke do propisanih iznosa, a po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje nisu zaposlenici ili koje ne obavljaju samostalnu djelatnost u neprofitnim organizacijama uz naknadu.
Detaljnije odredbe u svezi sa službenim putovanjima propisane su clankom 12. stavak 2. tocke 1., 2., 5., 13. i 14., i stavak 13. Pravilnika o porezu na dohodak (,,Narodne novine" broj 140/03, 188/03, 198/03).
Prema tim odredbama oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se između ostalih i iznosi naknada troskova nocenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka, dnevnica u zemlji do 170,00 kuna za službena putovanja koja traju više od 12 sati dnevno, koje poslodavac isplacuje svojim zaposlenicima odnosno oporezivim primicima pod istim uyjetima ne smatraju se iste naknade ako su isplacene fizickim osobama koje nisu zaposlenici ili ne obavljaju samostalnu djelatnost u neprofitnim organizacijama uz naknadu.
Iz upita nije razvidno radi li se u konkretnom slufiaju o zaposlenicima Regionalnog sredista za pruzanje pomoci i uklanjanje posljedica katastrofa ili o drugim fizickim osobama koje za tu organizaciju obavljaju poslove uz naknadu ili pak o drugim flzičkim osobama koje za tu organizaciju ne obavljaju poslove uz naknadu. Medutim, iz navedenih odredbi propisa o oporezivanju dohotka proizlazi da je u odredenim slucajevima moguce neoporezivo isplatiti naknadu tro§kova nocenja u visini stvarno nastalih izdataka na sluzbenom putovanju, a i dnevnicu za sluzbeno putovanje najvise do 170,00 kuna dnevno pod uyjetima iz stavka 6. clanka 12. Pravilnika o porezu na dohodak.
Nadležna ispostava Porezne uprave ce ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu