Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/04-01/03
Urudžbeni broj:513-07/01-04-4
Zagreb, 12.03.2004
Plaćanje poreza na dohodak na novčanu rentu
Na upit gospođe "A" u svezi s plaćanjem poreza na dohodak na novčanu rentu koja se isplaćuje u slučaju smrti, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja odnosno u konkretnom slučaju, da li je poslodavac obvezan obračunati i platiti porez na dohodak na isplaćenu rentu koja predstavlja razliku između invalidske mirovine radi profesionalne nesposobnosti za rad i plaće koju bi radnik ostvarivao da nije nastupila profesionalna nesposobnost za rad, krivnjom poslodavca, u nastavku dajemo slijedeće mišljenje.
Člankom 6. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00 i 150/02 i 163/03) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge, a između ostaloga to su i odštete koje nisu u svezi s gospodarstvenom djelatnošću.
Člankom 7. stavak 7. Zakona o porezu na dohodak, propisano je da se porez na dohodak ne plaća na naknade štete zbog posljedica nesreće na radu.
Nadalje člankom 12. stavak 2. točka 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 140/03, 188/03 i 198/03), propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim zaposlenicima i to potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kuna godišnje.
Iz navedenoga proizlazi da je potpora zbog invalidnosti radnika primitak koji se godišnje isplaćuje jednokratno i neoporeziv je samo do propisanog iznosa.
Budući da se u predmetnom slučaju radi o ugovorenoj isplati rente s osnove tjelesnog oštećenja koju će poslodavac isplaćivati bivšem posloprimcu tijekom više poreznih razdoblja i da je taj primitak nastao s osnove nesamostalnog rada, mišljenja smo da isti podliježe obvezi obračuna i plaćanja poreza na dohodak.
Molimo vas da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu