Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/04-01/61
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 22.01.2004
Obracun poreza, prireza i doprinosa na isplacene naknade za godišnji odmor po sudskim rješenjima o ovrsi
U dopisu klasa: 602-01/03-01/20, urbroj: 533-05/01-04-40 od 20. sijecnja 2004.
godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa navodi da su zaposlenici srednjih škola i
ucenickih domova podnijeli tuzbe pred opcinskim sudovima radi isplate regresa za godišnji
odmor u 2001. godini te da je dio sudskih postupaka pravomocno okoncan i na osnovi sudskih
rješenja o ovrsi dijelu srednjih škola i ucenickih domova izdvojena su sredstva s redovnog
ziro racuna na poseban racun kod poslovne banke, a poslovna banka je s tog racuna isplatila
zaposlenicima glavnicu i zatezne kamate, postavlja sljedece upite:
- da li se na navedene isplate trebaju primijeniti propisi o placanju poreza, prireza i
doprinosa i tko ih obracunava i uplacuje,
- da li je poslovna banka bila duzna obracunati i uplatiti propisane poreze, prireze i
doprinose,
- koje su obveze zaposlenika kojima su na ovakav nacin izvršene isplate i da li su
obvezni te prihode iskazati u godišnjoj prijavi poreza na dohodak,
- koje bi bile obveze škole glede obracunavanja i uplate poreza, prireza i doprinosa
pod pretpostavkom da je škola izvršila nalozene isplate po osnovi pravomocnih presuda prije
ovršnih postupaka,
Clanak 7. stavak 1. tocka 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj
127/00, 150/02 i 163/03) propisuje da se na primitke zaposlenika po osnovi naknada, potpora
i nagrada koje im isplacene poslodavac do propisanog iznosa ne placa porez na dohodak.
Odredbama clanka 12. stavka 2. tocke 11. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine,
broj 140/03, 188/03 i 198/03) oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatra
se isplacena naknada za godišnji odmor do 1.000,00 kuna godišne do 27. studenog 2003.
godine. Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne
novine, broj 188/03) povecan je iznos neoporezive naknade za godišnji odmor na 1.600,00
kuna koji se primjenjuje od 28. studenog 2003. godine. Na iznose koje poslodavac isplati
preko tih iznosa obvezan je obracunati propisane poreze i doprinose u trenutku isplate buduci
da se isti smatraju primicima od nesamostalnog rada.
Clankom 33. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da predujam
poreza na dohodak od nesamostalnog rada obracunava, obustavlja i uplacuje poslodavac ili
sam porezni obveznik. Clankom 18. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je
da je poslodavac i isplatitelj dohotka koji ima obveze poslodavca obvezan obracunati,
obustaviti i na propisani uplatni racun uplatiti predujam poreza na dohodak od nesamostalnog
rada.
Prema odredbama clanka 27. Pravilnika o porezu na dohodak, duznik poreza na
dohodak je posloprimcc. Clankom 27. Opceg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00,
86/01 i 150/02) propisano je da tko je duzan obracunavati, obustavljati, uplacivati i
prijavljivati porez u ime i za racun druge osobe, solidamo jamci za taj dug. Prema tome,
poslodavac je solidami duMik u postupku obracunavanja i placanja poreza na placu.
Clankom 4. stavkom 1. tockom 2.1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja
(Narodne novine, broj 147/02, 175/03) propisano je da je obveznik doprinosa te obveznik
obracunavanja i placanja doprinosa poslodavac i isplatitelj razlike place koju obustavlja iz
place odnosno razlike place i placa u ime i u korist radnika-osiguranika.
Ako je posloprimcu naknada za godišnji odmor isplacena sa zakašnjenjem, kamate
isplacene po toj osnovi do visine 6% smatraju se naknadom štete i ne podlijezu oporezivanju
u skladu s clankom 6. stavak 2. tocka 2. 5. Zakona (clanak 15. Pravilnika o porezu na
dohodak). Kako iz navedenog proizlazi da su zaposlenicima isplacene zatezne kamate, dakle
po stopi višoj od 6%, iste podlijezu oporezivanju na nacin propisan odredbama clanka 33.
Zakona i clanka 17. Pravilnika o porezu na dohodak i obracunu doprinosa prema odredbama
clanka 4. stavka 1. tocke 2.1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja.
Poslovna banka koja je izvršila isplatu regresa po sudskim rješenjima o ovrsi nije bila
obvezna obracunati i uplatiti propisane poreze i doprinose.
Clankom 31. Zakona o porezu na dohodak propisano je tko je obvezan podnijeti
godišnju poreznu prijavu. Porezni obveznik je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu ako
isplatitelj dohotka ili sam porezni obveznik nije obracunao, obustavio i uplatio predujam
poreza na dohodak i prireza te predujam doprinosa za obvezna osiguranja iz primitaka u
skladu s propisanim zakonskim odredbama.
Slijedom navedenoga, poslodavac je du2an obracunati i uplatiti propisane poreze i
doprinose na isplacene naknade za godišnji odmor iznad propisanih neoporezivih iznosa
prema sudskim rješenjima o ovrsi u trenutku isplate naknada. Dakle, polazeci od neto iznosa,
obracunati predujam poreza na dohodak na poreznu osnovicu propisanu odredbama c1anka
33. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak te doprinose za obvezna osiguranja prema
odredbama c1anka 4. stavka 1. tocke 2.1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja i
uplatiti porez, prirez i doprinose na propisane racune.
Povratak na prethodnu stranicu