Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/01-01/1093
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 15.03.2002
Obveza plaćanja poreza na isplate iz sredstava sindikalne članarine
U svom dopisu Hrvatski sindikat metalaca Šibenik, Petra Grubišića 3/1 pita oporezuju li se isplate u vidu socijalne jednokratne pomoći, jednokratne beskamatne pozajmice, isplate putnih troškova ili dnevnica za određene članove kada putuju u okviru sindikalne aktivnosti, koje se isplaćuju članovima iz sindikalne članarine. U nastavku odgovaramo.
Odredbom članka 12. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» broj 127/00) propisano je što se smatra primicima po osnovi nesamostalnog rada.
Pozajmice, socijalne jednokratne pomoći isplaćene članovima sindikata osigurane iz sredstava sindikalne članarine ne smatraju se primicima po osnovi nesamostalnog rada od kojih bi trebalo utvrditi dohodak od nesamostalnog rada te platiti porez i prirez.
Temeljem članka 7. točka 11. Zakona o porezu na dohodak porez na dohodak ne plaća se na primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje nisu zaposlenici ili ne obavljaju samostalnu djelatnost do propisanog iznosa.
Pravilnik o porezu na dohodak («Narodne novine» broj 54/01) u članku 12. stavak 2 točke L, 2., 5., 13. i 14. propisao je da se oporezivim primicima ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim zaposlenicima i to naknade prijevoznih troškova i troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do visine 30% cijene litre benzina euro super 95 po prijeđenom kilometru, dnevnice za službeno putovanje u zemlji do 170,00 kuna za službeno putovanje koje traje preko 12 sati dnevno i dnevnice za službena putovanja u inozemstvo do visine iznosa propisanih za korisnike državnog proračuna. Dodatni uvjeti za neoporezivu isplatu dnevnica za službena putovanja propisani su odredbama članka 12. stavak 6. toga Pravilnika.

Ukoliko se članovima sindikata vrše isplate odnosno refundacije stvarno nastalih izdataka za putovanja u okviru sindikalne aktivnosti i to fizičkim osobama koje za sindikat ne obavljaju nesamostalni rad ni samostalnu djelatnost uz naknadu, kod isplate treba postupiti na način propisan navedenim odredbama članka 12. stavak 2. točka 1., 2., 5., 13. i 14. Pravilnika o porezu na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu