Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-01/06-01/138
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 31.03.2006
Dotiranje toplog obroka
Od poduzeća "A", primili smo upit u svezi poreznog tretmana dotiranja toplog obroka svojim radnicima. Dotaciju u iznosu od 7,50 kuna po obroku ostvaruje samo onaj radnik koji konzumira obrok, a uplaćuje se restoranu za protekli mjesec prema evidenciji za svakog radnika. Ukupna godišnja dotacija toplog obroka po radniku iznosila bi najviše do 1.815,00 kuna. Podnositelj upita predlaže primjenu odredbe članka 13. stavka 2. točke 11. Pravilnika o porezu na dohodak kojom je propisano da se prigodne nagrade do 2.000,00 kuna godišnje (božićnica, naknada za godišnji odmor i slično) smatraju neoporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada koje poslodavci isplaćuju svojim radnicima. Na taj način bi izbjegli preračunavanje mjesečno dotiranog iznosa koji bi se trebao uvećati za doprinose za obvezna osiguranja te porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. Prilikom isplata božićnica, uskrsnica i slično izvršio bi se obračun sa uvećanjem za doprinose za obvezna osiguranja te porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.
Članak 14. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisuje da se primicima u naravi smatraju korištenje zgrada, prometnih sredstava. povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitaka, odnosno plaće daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada.

Prema članku 15. stavku 1. točki 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05), primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se primici radnika i osoba koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona u stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost (dobra, usluge, prava i ostala primanja u naravi), u koje ulaze i primici ostvareni u dobrima i uslugama bez naknade ili uz djelomičnu naknadu, te raznim darovima i ugošćenjima. Ugošćenjima se smatraju primici koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće omogućuje radniku i drugim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona u vidu konzumacije jela, pića, smještaja, rekreacije i slično.
Vrijednost primitaka pri ugošćenjima utvrđuje se na vrijednost ugošćenja prema tržišnim cijenama u mjestu ugošćenja (članak 16. stavak 3. točka 8. Pravilnika). Pri obračunavanju i plaćanju predujma poreza na dohodak, tržišna vrijednost odnosno vrijednost primitaka u naravi uvećava se za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak (članak 16. stavak 4. Pravilnika).
Slijedom navedenog, smatramo da se dotiranje toplog obroka ne može tretirati
kao prigodna nagrada (božićnica, naknada z,a godišnji odmor i slično), koja je
neoporeziva do iznosa od 2.000,00 kuna godišnje. Dotiranje toplog obroka smatra se
primicima po osnovi nesamostalnog rada u naravi, shodno navedenim odredbama Zakona
o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu