Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-01/03-01/1176
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 03.03.2004
Oporezivanje primitaka ostvarenih na nagradnim natječajima
Na upit gđe. "A", u svezi oporezivanja primitka po osnovi nagrade na natječaju za izradu najboljeg arhitektonsko - urbanističkog idejnog rješenja za poslovnu zgradu, a koji natječaj su raspisali Riječka banka i Društvo arhitekata Zagreba, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 6. stavka 2. točke 2.6. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00, 150/02 i 163/03; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge i to primici ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima i igrama na sreću.
Ako su primci iz članka 6. stavka 2. točke 2.6. Zakona u svezi s ostvarivanjem dohotka iz članka 10. stavka 2. istog Zakona, a kojim su propisani oblici dohotka koji se oporezuju tuzemnim poreznim obveznicima, smatraju se oporezivim dohotkom (članak 6. stavak 4. Zakona).
Iz postavljenog upita proizlazi da ostvareni primitak po osnovi nagrade za zgradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za poslovnu zgradu ima temelj u obavljanju samostalne djelatnosti odnosno da je za nagradu pružena tržišna protuusluga (izrađeno arhitektonsko-urbanističko rješenje za koje je osvojena nagrada na raspisanom javnom natječaju).
Temeljem iznesenog, ostvareni primitak po osnovi navedene nagrade smatra se poslovnim primitkom koji podliježe oporezivanju ovisno o vrsti samostalne djelatnosti.
Ako je nagrada ostvarena po osnovi druge samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 3. Zakona, koju porezni obveznik povremeno obavlja, isplatitelj je obvezan u
trenutku isplate nagrade obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak i prirez u skladu s člankom 18. stavkom 12. i člankom 36. stavkom 2. Zakona.
Ako je nagrada ostvarena po osnovi samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja za koju se dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, isplatitelj je obvezan nagradu doznačiti na žiro-račun poreznog obveznika, bez obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak i prireza. U tom slučaju porezni obveznik primljenu nagradu iskazuje u poslovnim knjigama kao poslovni primitak i dohodak utvrđuje na način propisan člankom 18. do 22. Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu