Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-01/03-01/268
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 15.04.2003
Porezno priznati izdaci za uplaćene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja
Na upit poduzeća "A" o porezno priznatim izdacima za uplaćene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na temelju Odluke poslodavca kojom povećava bruto plaću radnika koji su potpisali policu za dopunsko zdravstveno osiguranja te tumačenje članka 4. stavka 2. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 54/01 i 3/02; u daljnjem tekstu Pravilnik), u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 12. stavka 2. točke 1. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00 i 150/02; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje zaposlenike i druge osobe po osnovi osiguranja života, dopunskog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i osiguranja njihove imovine.
Odredbama članka 13. stavka 3. Zakona propisano je da se izdacima koji se mogu odbiti prilikom utvrđivanja dohotka od nesamostalnog rada i predujma poreza po toj osnovi smatraju i uplaćene premije osiguranja iz članka 9. stavka 8. Zakona koje su se primjenjivale do 31. prosinca 2002. godine (uplaćene premije po osnovi životnog osiguranja, dopunskog zdravstvenog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja) odnosno premije osiguranja iz članka 9. stavka 7. Zakona koje se primjenjuju od 01. siječnja 2003. godine (uplaćene premije životnog osiguranja koje imaju obilježja štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
U skladu s člankom 16. stavkom 2. Pravilnika propisano je da se izdacima koji umanjuju dohodak od nesamostalnog rada, između ostalog smatraju i premije dopunskog zdravstvenog osiguranja, koje posloprimci uplaćuju na svoj teret (u primjeni do 31. prosinca 2002 godine), odnosno posloprimci uplaćuju na svoj teret, a poslodavac ih obustavlja i uplaćuje pri obračunu i isplati plaće (u primjeni od 01. siječnja 2003. godine). Ovi izdaci mogu umanjiti dohodak od nesamostalnog rada prilikom utvrđivanja predujma poreza tijekom poreznog razdoblja, a na temelju isprava ili preslika isprava o njihovoj uplati, a najviše do visine 0,8 mjesečnog osnovnog osobnog odbitka za svaki mjesec poreznog razdoblja (u primjeni do 31. prosinca 2002. godine) odnosno mogu umanjiti dohodak od nesamostalnog rada prilikom utvrđivanja predujma poreza tijekom poreznog razdoblja, najviše do 0,7 mjesečnog osnovnog osobnog odbitka za svaki mjesec poreznog razdoblja (u primjeni od 01. siječnja 2003. godine).
Temeljem iznesenih odredbi, posloprimac (porezni obveznik - osiguranik) može tijekom poreznog razdoblja koristiti izdatak za uplaćene premije osiguranja prilikom utvrđivanja predujma poreza od nesamostalnog rada (članak 16. stavak 3. Pravilnika) ukoliko je uplata premije osiguranja izvršena na njegov teret (teret posloprimca) odnosno na teret njegovog neto primitka (plaće).
Člankom 4. stavkom 2. Pravilnika propisano je da se oporezivim primicima smatraju i primici koje fizičke osobe ostvaruju od osiguravatelja na temelju prijašnjih uplata poslodavca tim osiguravateljima za dokup mirovine. Premije osiguranja za dokup mirovine nisu oporezive.
Iz navedene odredbe razvidno je da se odredbe Pravilnika odnose na premije osiguranja za dokup mirovine u svezi s člankom 6. stavkom 1. Zakona, a ne na uplaćene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja, koje se u skladu s člankom 9. stavkom 8. (u primjeni do 31. prosinca 2002. godine) odnosno stavkom 7. istog članka (u primjeni do 01. siječnja 2003. godine) smatraju porezno priznatim izdatkom.
Povratak na prethodnu stranicu