Porez na dohodak - Porezno razdoblje
Broj klase:410-01/04-01/1831
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 03.12.2004
Godišnji obračun poreza iz plaća
Od društva "A" 10000 Zagreb primili smo upit koji se odnosi na obvezu sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza iz dohotka od nesamostalnog rada, U upitu se navodi da poslodavac početkom mjeseca prosinca isplaćuje plaću svim radnicima, polovinom mjeseca prosinca isplatit će božićnicu za otprilike 95% radnika i to očito u iznosu koji prelazi neoporezivi iznos prigodnih nagrada, a krajem mjeseca isplatit će jubilarne nagrade u iznosu većem od neoporezivog ali samo za otprilike 5% ukupnog broja radnika. Postavljeno je pitanje u kome trenutku treba sastaviti godišnji obračun poreza iz plaća. Nastavno odgovaramo.
Odredbama Članka 26. stavak 5. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 140/03, 188/03, 198/03) propisano je daje poslodavac obvezan za posloprimce koji su kod njega radili u cijelom poreznom razdoblju, a nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koji su propisali plaćanje prireza porezu na dohodak, sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada i razlike po tom obračunu izravnati na kraju poreznog razdoblja (kalendarske godine). Godišnji obračun sastavlja se ako tijekom poreznog razdoblja dohodak od nesamostalnog rada nije redovito mjesečno isplaćivan ili ako je gornje mjesečno opterećenje u pojedinim mjesecima bilo različito, radi čega je porez na dohodak i prirez uplaćen u većem iznosu. U godišnjem obračunu poreza na dohodak od nesamostalnog rada poslodavac obračunava godišnji porez na dohodak od porezne osnovice koju čini godišnji primitak od nesamostalnog rada umanjen za u toj godini uplaćeni doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje, za iznos uplaćenih premija osiguranja iz članka 9. stavak 7. Zakona o porezu na dohodak i za godišnji osobni odbitak poreznog obveznika iz članka 29. stavci 1. i 2. istog Zakona.
Pravilnikom o porezu na dohodak nije propisan trenutak sastavljanja godišnjeg obračuna poreza iz plaće u slučajevima kada se u zadnjem mjesecu isplate plaća, što je u

pravilu i zadnji mjesec poreznog razdoblja, plaća isplaćuje po više osnova i u više navrata svim ili samo određenim posloprimcima.
Svrha sastavljanja godišnjeg obračuna poreza iz plaća je izbjegavanje podnošenja pojedinačnih godišnjih poreznih prijava isključivo po osnovi dohotka od nesamostalnog rada, radi ostvarivanja prava na povrat više uplaćenog poreza i prireza i to puno prije nego što bi to bilo ostvareno na temelju podnesene godišnje porezne prijave. Zbog toga smo mišljenja da bi se u tim slučajevima godišnji obračun trebao sastaviti pri zadnjoj isplati primitaka od nesamostalnog rada za sve posloprimce, osim za one kojima će se isplata dohotka po nekoj drugoj osnovi obaviti naknadno. Za te posloprimce godišnji obračun bi trebalo sastaviti pri zadnjoj isplati oporezivih primitaka po osnovi nesamostalnog rada.
U konkretnom slučaju mišljenja smo da bi godišnji obračun poreza na dohodak trebalo sastaviti s isplatom božićnice koja je u određenom dijelu oporeziva i to za sve posloprimce, osim onih kojima će naknadno biti isplaćena jubilarna nagrada. Međutim, nema zapreke ni da se godišnji obračun sastavi u tri navrata (kako je u upitu i predloženo) i to: prvi pri isplati zadnje plaće svim posloprimcima, isključivši obračun za one kojima će biti isplaćena božićnica i jubilarna nagrada; drugi pri isplati božićnice svim posloprimcima, osim obračuna za one kojima će biti isplaćena jubilarna nagrada, a treći obračun za one posloprimce koji će primiti jubilarnu nagradu.
Povratak na prethodnu stranicu