Porez na dohodak - Porezno razdoblje
Broj klase:410-01/03-01/693
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 15.09.2003
Isplata naknade za godišnji odmor pri promjeni poreznog razdoblja
Na upit poduzeća "A" iz Cavtata, o pravu na isplatu naknade za godišnji odmor svojim djelatnicima u visini od 1.000,00 kuna i to u mjesecu siječnju 2003. godine (za 2002. godinu) i mjesecu studenom 2003. godine (za 2003. godinu) obzirom da je rješenjem Porezne uprave poslodavcu, obvezniku poreza na dobit, utvrđeno porezno razdoblje od 1.1.2002.-31.10.2002. godine, a od 1. studenog 2002. godine novo porezno razdoblje, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00 i 150/02; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da se porez na dohodak utvrđuje i plaća za kalendarsku godinu (porezno razdoblje).
Temeljem članka 4. stavka 2. Zakona porezno razdoblje može biti kraće od kalendarske godine u slijedećim slučajevima:
1. ako tuzemni porezni obveznik tijekom iste kalendarske godine postane inozemni porezni obveznik ili obratno, u kojem slučaju porezno razdoblje obuhvaća razdoblje u kojemu je fizička osoba bila tuzemni ili inozemni porezni obveznik,
2. rođenja ili smrti poreznog obveznika.
Porez na dohodak ne plaća se na primitke zaposlenika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac do propisanog iznosa (članak 7. točka 9. Zakona).
Primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac daje zaposlenicima iznad propisanih iznosa (članak 12. stavak 1. točka 4. Zakona).
Člankom 12. stavkom 2. točkom 11. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 140/03; u daljnjem tekstu Pravilnik) propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim zaposlenicima i to prigodne nagrade do 1.000,00 kuna godišnje (božićnica, naknada za godišnji odmor i si.).
Predujam poreza na naknade, potpore i nagrade koje se isplaćuju iznad iznosa iz članka 12. stavka 2. Pravilnika obračunava se od primitka koji čini razlika između stvarno isplaćenog iznosa i neoporezivog iznosa, na način iz članka 17. stavka 1., 2., 4. i 5. odnosno stavka 8. (članak 17. stavak 10. Pravilnika).
Temeljem iznesenog, iznos prigodne nagrade iznad propisanog, u smislu članka 12. stavka 2. točke 11. Pravilnika, smatra se primitkom od nesamostalnog rada i podliježe oporezivanju prema odredbama članka 33. Zakona neovisno o promjeni poreznog razdoblja za utvrđivanje poreza na dobit prema članku 10. Zakona o porezu na dobit («Narodne novine» br. 127/00).
Povratak na prethodnu stranicu