Porez na dohodak - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/02-01/1125
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 18.02.2003
Oporezivanje dohotka inozemnih fizičkih osoba na radu u Republici Hrvatskoj
Na upit društva "A" d.o.o., Zagreb, u vezi s oporezivanjem dohotka inozemnih fizičkih osoba zaposlenih u Republici Hrvatskoj, dajemo sljedeće mišljenje.
Prema odredbama članka 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00 i 150/02), tuzemnim poreznim obveznikom smatra se fizička osoba koja ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj. Člankom 3. istoga Zakona propisano je da poreznu osnovicu tuzemnog poreznog obveznika čini ukupni iznos dohotka ostvarenog u tuzemstvu i inozemstvu (načelo svjetskog dohotka).
Inozemni porezni obveznik je, temeljem članka 2. istoga Zakona, fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, te podliježe isključivo oporezivanju dohotka ostvarenog u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka). Ako inozemne fizičke osobe rade i borave u Hrvatskoj u trajanju dužem od 183 dana u godini, u skladu sa odredbama domaćeg zakonodavstva smatrat će se tuzemnim poreznim obveznicima.
Republika Hrvatska primjenjuje preuzeti Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu sa Talijanskom Republikom (Narodne novine -Međunarodni ugovori, broj 53/91), koji čini dio unutarnjeg zakonodavstva i jače je pravne snage od domaćih zakona te su njegove odredbe obvezujuće.
Obveze inozemnih fizičkih osoba glede poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj zavise od njihova statusa koji je potrebno utvrditi za svaku fizičku osobu pojedinačno.
Člankom 4. ("Rezident") Ugovora određuje se rezidentnost fizičke osobe, na temelju prebivališta, boravišta ili nekog drugog sličnog obilježja propisanog domaćim zakonom. Određivanje rezidentnosti od ključne je važnosti za primjenu Ugovora, jer rezident države ugovornice podliježe obvezi plaćanja cjelokupnog svjetskog dohotka. Ako fizička osoba ima prebivalište ili boravište u objema državama (što je, prema podacima navedenima u upitu, slučaj s djelatnicima društva (Hipermarketi Coop d.o.o.), država rezidentnosti određuje se temeljem kriterija navedenih u stavku 2. toga članka Ugovora. Tako, primjerice, osoba sa prebivalištem (stanom u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili dvije kalendarske godine) i stalnim mjestom stanovanja u obje države, smatra se rezidentom one države u kojoj ima središte životnih interesa. Središte životnih interesa određuje uz koju su državu vezani obiteljski i društveni odnosi osobe, zanimanje, političke i kulturne djelatnosti, mjesto poslovanja i slično. Prema tome, ako je središte životnih interesa fizičke osobe u Republici Hrvatskoj, smatrat će se tuzemnim poreznim obveznikom, i obrnuto, ako je u Italiji, smatrat će se inozemnim poreznim obveznikom.
U članku 15. ("Nesamostalni rad') stavku i. Ugovora utvrđeno je opće pravilo da se dohodak od nesamostalnog rada oporezuje u državi u kojoj se nesamostalni rad stvarno obavlja. Tako osoba za koju se primjerice utvrdi da je talijanski rezident, u potpunosti podliježe obvezi plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada u Republici Hrvatskoj prema odredbama Zakona o porezu na dohodak. Pri tome napominjemo da talijanski rezidenti kao inozemni porezni obveznici ne plaćaju prirez porezu na dohodak, budući da je obveza plaćanja prireza propisana samo za tuzemne porezna obveznike.
Inozemni porezni obveznici - talijanski rezidenti koji stječu dohodak od nesamostalnog rada za rad u tuzemstvu, a isplatu obavlja poslodavac u inozemstvu (što je prema podacima iz upita konkretno slučaj) obvezni su u skladu s odredbama članka 33. stavka 9. Zakona o porezu na dohodak sami obračunati predujam poreza na dohodak i uplatiti ga u roku od osam dana od dana primitka dohotka, a mogu ovlastiti domaću pravnu osobu za koju obavljaju djelatnost da obračuna i uplati predujam poreza umjesto njih. Predujam poreza na dohodak obračunava se od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca umanjen za osobni odbitak prema članku 29. stavku 1. i stavku 8. Zakona, primjenom poreznih stopa od 15%, 25% i 35%, do 31. prosinca 2002., a od 1. siječnja 2003. primjenom poreznih stopa od 15%, 25%, 35% i 45%. Inozemni porezni obveznici - talijanski rezidenti mogu, dakle, iskoristiti osobni odbitak u visini osnovnog osobnog odbitka iz članka 29. stavka l. Zakona koji je u 2002. godini iznosio 1.250,00 kuna mjesečno, a od 1. siječnja 2003. iznosi 1.500,00 kuna mjesečno te doprinos za zdravstveno osiguranje ako su ga platili u tuzemstvu. Nakon isteka poreznog razdoblja (kalendarske godine) sukladno odredbama članka 31. stavka 5. Zakona, obvezni su podnijeti godišnju poreznu prijavu, budući da ostvaruju dohodak neposredno iz inozemstva za rad obavljen u tuzemstvu.
Nadležna ispostava Porezne uprave izdat će inozemnim poreznim obveznicima -talijanskim rezidentima potvrdu o visini dohotka ostvarenog za rad u Republici Hrvatskoj i plaćenom porezu.
Povratak na prethodnu stranicu