Posebni porezi i trošarine - Alkohol
Broj klase:415-01/02-01/244
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 04.02.2003
Ovrha posebnog poreza na alkohol
Porezna uprava, Područni ured Požega obratila se Poreznoj upravi Središnji ured s upitom vezanim za ovrhu posebnog poreza na alkohol. Postavlja se pitanje tko provodi ovrhu dugova posebnog poreza na alkohol nastalih do 31.12.2001. godine, budući da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na alkohol («Narodne novine» broj 107/01 i 114/01 ) koji je u primjeni od 01.01.2002. godine, nadležnost vezana za poseban porez na alkohol prešla na Carinsku upravu.
U svezi navedenog upita u nastavku odgovaramo:
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na alkohol koji se primjenjuje od 01. siječnja 2002. godine člankom 12. stavak 2. propisano je da pri uvozu posebni porez na alkohol ili alkoholna pića obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima o obračunu i naplati carinskog duga.
Uputom ministra financija Klasa: 471-01/02-01/18, Ur. broj: 513-07/02-1 od 21. siječnja 2002. godine propisano je, daje od 01.siječnja 2002. godine Carinska uprava nadležna za poslove utvrđivanja, nadzora i naplate posebnih poreza ( osim obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova u tuzemstvu ).
Stanje duga posebnih poreza s 31.12.2001. godine Porezna uprava je dostavila Carinskoj upravi. Sukladno naprijed navedenim propisima i dostavljenim podacima o stanju duga s 31.12.2001. godine poslove naplate i ovrhe radi naplate posebnog poreza na alkohol provodi Carinska uprava.
Međutim, Porezna uprava, Središnji ured izdala je uputu Klasa: 415-01/01-01/182, Ur. broj: 513-07/01-2 od 24. 01.2001. godine kojom je propisala da Carinska uprava vodi postupak naplate i prisilne naplate svojih potraživanja obavljajući radnje propisane Općim poreznim zakonom, zaključno s ispostavljanjem rješenja o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava kod banke ili druge organizacije ovlaštene za platni promet,
Ako potraživanja ne naplati na navedeni način, Carinska uprava uputiti će zahtjev za prisilnu naplatu carinskih potraživanja nadležnom Područnom uredu Porezne uprave, koji poduzima daljnje mjere prisilne naplate sukladno Općem poreznom zakonu i Metodologiji rada u ovršnom postupku.
Povratak na prethodnu stranicu