Posebni porezi i trošarine - Duhan i duhanski proizvodi
Broj klase:410-19/02-01/46
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 15.05.2002
Posebni porez na duhanske proizvode i porez na dodanu vrijednost
Tvrtka "A" d.o.o., Zagreb, zatražila je mišljenje o tome može li duhanske proizvode prodavati za gotovinu pravnoj osobi radi dalje prodaje (uz odobravanje rabata i iskazani porez na dodanu vrijednost), izdati račun R1, te da li porez na dodanu vrijednost po takvom računu može kupac - porezni obveznik iskazati kao pretporez.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
1. Člankom 16. stavak 1. Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode (Narodne novine, od broja 51/94 do 107/01) propisano je da maloprodajne cijene duhanskih proizvoda koji se prodaju na carinskom području Republike Hrvatske utvrđuje proizvođač ili uvoznik, koji ih u skladu sa stavkom 2. istoga članka mora prijaviti Ministarstvu financija - Središnjem uredu Carinske uprave. Nadalje, odredbom članka 16. stavak 3. propisano je da se prodaja duhanskih proizvoda po cijenama nižim i višim od prijavljenih smatra protuzakonitom.
Iz navedenih zakonskih odredbi proizlazi da se duhanski proizvodi u maloprodaji - krajnjem potrošaču ne mogu prodavati po cijenama nižim ili višim od prijavljenih o čemu je Ministarstvo financija, Porezna uprava - Središnji ured, dalo mišljenje klasa:410-01/01-01/1033, ur. broj: 513-07/01-2, od 20. studenog 2001.
Međutim, ako se duhanski proizvodi prodaju ili kupuju po cijenama nižim od prijavljenih radi dalje prodaje trgovcima na malo, te drugim trgovcima na veliko u smislu odredbi članka 9. Zakona o trgovini (Narodne novine, od broja 11/96 do 109/01), nije riječ o konačnoj prodaji po cijenama nižim od onih koje su prijavili proizvođači ili uvoznici, jer nije došlo do krajnje potrošnje.
2. U smislu članka 20. stavak 10. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i članka 103. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) pravo na odbitak pretporeza poduzetnici - porezni obveznici imaju po računima za nabavu dobara ako računi sadrže podatke propisane u članku 15. stavak 3. Zakona: -mjesto izdavanja, broj i nadnevak, ime (naziv), adresu i matični broj ili jedinstveni matični broj građana, (porezni broj poduzetnika) koji je isporučio dobra (prodavatelja), ime (naziv), adresu i porezni broj poduzetnika kome su isporučena dobra (kupca), količinu, cijenu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara, nadnevak isporuke dobra, iznos naknade (cijene) isporučenih dobara, iznos poreza i zbrojni iznos naknade i poreza.

3. Člankom 3. Odluke o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem (Narodne novine, broj 36/02) propisano je, između ostalog, da poslovni subjekt (pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost) može plaćati gotovim novcem drugom poslovnom subjektu za nabavu proizvoda i usluga, do iznosa od 5.000,00 kuna po jednom računu.
Iz navedenih odredbi razvidno je da porezni obveznici koji su račune za nabavu duhanskih proizvoda platili bezgotovinski mogu odbiti pretporez, ako ti računi sadrže propisane podatke iz članka 15. stavak 3. Zakona i ne prelaze iznos od 5.000,00 kuna.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu