Porez na dodanu vrijednost - Obveza vođenja knjigovodstva, čuvanje dokumentacije i nadzor
Broj klase:410-19/02-01/306
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 25.11.2002
Čuvanje dokumentacije za utvrđivanje i plaćanje poreza
Društvo "A", iz Zagreba, postavilo nam je upit mogu li izdane i primljene računa, dokaze o izvozu odnosno uvozu, dokumente na osnovi kojih su korištena oslobođenja od plaćanja poreza, obračune poreza kao i svu drugu dokumentaciju bitnu za utvrđivanje i plaćanje poreza čuvati u izvorniku ili je dovoljno istu dokumentaciju čuvati na mikrofilmovima, CD-u ili sličnim načinima pohrane podataka kroz zakonom određeno vrijeme. Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Člankom 24. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/ 2000), propisano je da porezni obveznici moraju izdane i primljene računa, dokumente o ispravcima računa, dokaze o izvozu odnosu uvozu, dokumente na osnovi kojih su korištena oslobođenja od plaćanja poreza, obračune poreza kao i svu drugu dokumentaciju bitnu za utvrđivanje i plaćanja poreza čuvati najmanje pet godina od proteka godine na koju se odnose.
Odredbama članka 128. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine broj 60/96. do 54/01.), propisano je da porezni obveznik mora u svome knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za točno, pravilno i pravodobno obračunavanje i plaćanje poreza na dodanu vrijednost. Stavkom 3. istog članka propisano je da knjigovodstvo poduzetnika i knjige izdanih i primljenih računa moraju se voditi prema načelima točnosti, urednosti i pravodobnosti prema Zakonu o računovodstvu i drugim propisima koji uređuju vođenje knjiga poduzetnika.
Članak 55. stavak 7. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine", broj 127/00 i 86/01.), između ostaloga, propisuje mogućnost da se knjige i druge evidencije mogu voditi i na nosačima podataka ako ti oblici knjigovodstva, zajedno s pritom primijenjenim postupcima, odgovaraju načelima urednog knjigovodstva. Pri vođenju knjiga i drugih evidencija na nosačima podataka mora se osigurati da ti podaci u roku čuvanja budu raspoloživi i da se u svako doba unutar primjerenog roka mogu učiniti čitljivim. Tijek postupka mora se zajedno sa svim promjenama dokazati s pomoću sustavne dokumentacije.
Prema tome, dokumentacija iz članka 24. Zakona o porezu na dodanu vrijednost se može čuvati u zakonom propisanom roku i na nosačima podataka uz navedene uvjete.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu