Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-19/05-01/240
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 19.09.2005
Pravo na ulaz i izlaz iz sustava poreza na dodanu vrijednost kod prestanka obavljanja djelatnosti obrta
Navedenim dopisom obratili ste nam se radi mišljenja o pravu na ulaz i izlaz iz sustava poreza na dodanu vrijednost kod prestanka obavljanja djelatnosti-obrta poreznog obveznika koji je 27.06.2003. godine prijavio početak obavljanja ugostiteljske djelatnosti, te s istim datumom izvršio prijavu u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost. Dana 28.10.2003. godine nadležnoj Ispostavi Porezne uprave dostavljeno je rješenje o odjavi obrta, te je porezni obveznik brisan iz registra obveznika PDV-a.
Dana 01.05.2004. porezni obveznik ponovo otvara obrt za obavljanje iste djelatnosti pod novim matičnim brojem obrta i novom oznakom obrtnice, te obavlja djelatnost do 31.12.2004. i potom vrši odjavu obrta. U tom razdoblju porezni obveznik nije evidentiran u registru obveznika PDV-a.
Po treći puta 29.04.2005. godine porezni obveznik se prijavljuje u registar poreznih obveznika ugostiteljske djelatnosti i obveznika PDV-a. U zaprimljenoj prijavi obveznika PDV-a (obrascu P-PDV) naznačene su isporuke u prethodnoj godini 420.000,00 kuna, u tekućoj godini 400.000,00 kuna i očekivane u idućoj godini 400.000,00 kuna.
Postavljena su pitanja da li je porezni obveznik u opisanom slučaju dobrovoljno postao obveznik poreza na dodanu vrijednost i mora li biti obveznik narednih pet godina? Da li je porezni obveznik kod prestanka obavljanja djelatnosti bio dužan nadležnoj Ispostavi Porezne uprave dostaviti pisani zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a i može li se smatrati da porezni obveznik nije imao namjeru trajne odjave djelatnosti budući da je više puta počinjao sa obavljanjem djelatnosti i prijavio se u registar obveznika PDV-a?
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 22. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95 do 90/05), propisano je da poduzetnik koji u prethodnoj kalendarskoj godini nije imao oporezive isporuke dobara i usluga veće od 85.000,00 kuna prema članku 22. stavak l. Zakona, nije porezni obveznik, ali može od Porezne uprave do kraja godine zatražiti upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, a Porezna uprava to utvrđuje rješenjem koje ga obavezuje narednih pet kalendarskih godina.
Prema odredbi članka 32. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 60/96 do 77/04-ispravak), svojstvo poduzetnika zadržava se i nastavlja i pod prisilnom upravom, u likvidaciji, u stečaju ili u provedbi oporuke, a svojstvo poduzetnika prestaje posljednjim poduzetničkim aktivnostima. Fizička osoba, prema odredbi članka 32. stavak 6. Pravilnika, gubi svojstvo poduzetnika trajnom odjavom djelatnosti i brisanjem iz registra kod nadležnog tijela. Prije odjave djelatnosti poduzetnik-fizička osoba mora obračunati porez na dodanu vrijednost na sve isporuke do dana odjave, uključujući u te isporuke i sva dobra koja mu preostanu i koja se smatraju izuzimanjem za vlastite potrebe, a za koja je koristio odbitak pretporeza te izmiriti sve porezne obveze po osnovi poduzetničke djelatnosti.
Prema navedenom, poduzetnik-fizička osoba koji je u sustavu poreza na dodanu vrijednost gubi svojstvo poduzetnika danom odjave djelatnosti i upisom odjave obrta u obrtni registar pri nadležnom tijelu, a samim time i prestaje biti obveznik poreza na dodanu vrijednost, pri čemu trebaju biti ispunjeni uvjeti iz članka 32. stavak 6. Pravilnika.
Iz Vašeg pisma razvidno je da je porezni obveznik svaki puta odjavio obavljanje djelatnosti i da je brisan iz obrtnog registra pri nadležnom tijelu, pa u smislu članka 32. stavak 6. Pravilnika fizička osoba gubi svojstvo poduzetnika
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu