Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-19/05-01/252
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 11.10.2005
Ispis iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost
Porezni obveznik "A", obratio nam se sa zahtjevom za ispis iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost.
Porezni obveznik se bavi poljoprivrednom djelatnošću i temeljem njegovog zahtjeva za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, od 01.siječnja 2004. godine postao je obveznik poreza na dodanu vrijednost što je nadležna ispostava Porezne uprave utvrdila rješenjem. Porezni obveznik u dopisu navodi loše zdravstvene i financijske prilike zbog koji traži izlaz iz sustava poreza na dodanu vrijednost.
U nastavku odgovaramo.
Odredbom članka 22. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95 do 90/05), propisano je da poduzetnik koji u prethodnoj kalendarskoj godini nije imao oporezive isporuke dobara i usluga veće od 85.000,00 kuna prema članku 22. stavak 1. Zakona, nije porezni obveznik, ali može od Porezne uprave do kraja godine zatražiti upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, a Porezna uprava to utvrđuje rješenjem koje ga obavezuje narednih pet kalendarskih godina.
Prema odredbi članka 32. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 60/96 do 77/04-ispravak), fizička osoba gubi svojstvo poduzetnika trajnom odjavom djelatnosti i brisanjem iz registra kod nadležnog tijela. Prije odjave djelatnosti poduzetnik-fizička osoba mora obračunati porez na dodanu vrijednost na sve isporuke do dana odjave, uključujući u te isporuke i sva dobra koja mu preostanu i koja se smatraju izuzimanjem za vlastite potrebe, a za koja je koristio odbitak pretporeza, te izmiriti sve porezne obveze po osnovi poduzetničke djelatnosti.
Prema navedenom, porezni obveznik je upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost na vlastiti zahtjev, i dužan je ostati u sustavu poreza na dodanu vrijednost pet kalendarskih godina nakon upisa prema rješenju Porezne uprave, Ispostave Daruvar Klasa: UP/I-410-19/04-002/22, Ur.broj:513-07-07-03/2004-02 od 15.01.2004. godine, neovisno o veličini oporezivih isporuka dobara i usluga. Ako porezni obveznik prestane sa obavljanjem djelatnosti i trajno odjavi obavljanje djelatnosti kod nadležnog tijela, te bude brisan iz registra poreznih obveznika prestaje biti poduzetnik u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Tek tada uz ispunjenje uvjeta iz članka 32. stavak 6. Pravilnika, porezni obveznik može biti brisan iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost i prije isteka roka od pet godina.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku
Povratak na prethodnu stranicu